Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999024084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000780 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 februari 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000789 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000790 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000828 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000827 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000875 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999024146 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De bedragen vastgesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vast(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999024147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 houdende vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Het bedrag bedoeld bij artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 houdende (...) type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 19/01/2000 numac 2000000008 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 19/01/2000 numac 2000007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging voor de onderofficieren, enerzijds, van de tijdelijke aanpassing van de bepalingen tot regeling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking en, anderzijds, van de vrijwillige indisponibiliteitstelling type koninklijk besluit prom. 23/12/1999 pub. 19/01/2000 numac 2000021008 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd « Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET » type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000027007 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 wordt de heer Willy Geuns, industrieel ingenieur-hoofd van dienst, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 wordt de burgerlijke medaille 1e k (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999021627 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 119/99 van 10 november 1999 Rolnummer 1427 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 56 en 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gesteld door het Arbeidshof te Berge Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000009050 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 84.650 van 13 januari 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 30 december 1999, houdende de benoeming van de heer Henk Vandamme, notaris ter standplaats in Aalst, in vervanging van d Bij arrest nr. 84.676 van 13 januari 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit va(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000021004 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 121/99 van 10 november 1999 Rolnummer 1440 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, zesde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest nr. 7

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999003652 bron ministerie van financien Documentatie verkrijgbaar bij de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen. - Sector registratie en domeinen. - Jaar 2000 De hierna opgesomde publicaties kunnen rechtstreeks bekomen worden ofwel op het verkoopkantoor, Masuipl Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008006 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** attachés (categorie van de graad : deskundige - **** 1) functie van industrieel ingenieur voor de Directie van de **** van het Ministerie van de **** **** Het **** **** legt ****(...) Eén betrekking is thans in **** vacant. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toe(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008007 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** tekenaars voor de **** van **** **** **** **** legt een **** aan van **** tekenaars (****/****) voor de **** van ****. Functiebeschrijving en -vereisten : zie ****(...) **** te vervullen op 31 januari 2000 : De kandidaten dienen minstens houder te (...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008010 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de **** voor **** van het Departement ****, Volksgezondheid en Cultuur (**** van de **** ****) **** ****(...) Er zijn thans 6 betrekkingen vacant. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008009 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een mannelijke of vrouwelijke **** adjunct van de directeur voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** **** **** **** legt een **** aan van ****(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie het examenreglement. **** te vervullen(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008008 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een mannelijke of vrouwelijke **** adjunct van de directeur voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** **** **** **** legt een **** aan van ****(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie het examenreglement. **** te vervullen(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008011 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van **** deskundigen voor de **** **** **** «*****», te ****, van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de **** ****(...) Het **** **** richt een examen in voor werving van **** deskundigen (****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008015 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** programmeurs voor het Nationaal **** voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers **** Vast **** legt een **** aan van **** programmeurs (****/****) (rang 26) voor het (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008013 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de diensten van de **** regering (**** van de **** **** en de **** wetenschappelijke instellingen) en sommige **** openbare ****(...) **** Vast **** legt een **** **** aan van adjuncten van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008014 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** technisch assistenten **** Vast **** legt een **** aan van **** technisch assistenten (****/****) (rang 26) voor het **** voor Onderzoek en **** (****6) van het Minister(...) Eén betrekking is thans vacant bij de Dienst Plantaardige Productie te ****. Functiebeschrijving(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008012 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** wetenschappelijke instellingen) en sommige ****(...) Het **** **** legt een **** **** aan van adjuncten van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2000 numac 2000008016 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjunct-adviseurs (****/****) **** Vast **** legt een **** aan van **** adjunct-adviseurs (****) (rang 10) (****/****) voor het Militair Hospitaal Koningin(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of burger (...)

document

type document prom. -- pub. 19/01/2000 numac 1999012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 1999 Koninklijke besluiten van 12 september 1999 : Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Nuyttens, Raphaël, ingénieur-directeur bij het Departemen Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopolds(...)
^