Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999003664 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank en Financi(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999010247 bron ministerie van justitie Bestuur burgerlijke zaken en erediensten Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het burgerlijk wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, gegeven op 16 november 1999, is ten verzoeke van : 1. Mevr. Parmentier, Ve 2. Mevr. Parmentier, Marina, wonende te 9430 Impe, Lange Hag 51; 3. de heer Parmentier, Jan, won(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 8 november 1998 tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c), en d), van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 28/10/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999000806 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 november 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999000829 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van de artikelen 574, 1°, en 628, 13°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999011430 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999011468 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000009028 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 1999 : - is de heer Van Santvliet, P., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van bero Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000009029 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 april 1999 is aan de heer Masson, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Verviers. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit beslu Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 is de heer Corne, A., licentiaat in de rechten, lic(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000011011 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000011010 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie- activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999014301 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Examens over de algemene kennis voor het jaar 2000 met het oog op het verkrijgen van vergunningen en bevoegdverklaringen Ref. : Ministerieel besluit van 23 juni 1969, artikel 47; ministerieel besluit van 21 juni 19 De examens met het oog op het verkrijgen van de verschillende vliegvergunningen en bevoegdverklarin(...) type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 14/01/2000 numac 2000014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999021629 bron arbitragehof Arrest nr. 141/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1803 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 2, 4, 15, 16, 17, 19 en 21 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteit Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslag(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000009031 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 10 januari 2000 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel is een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Walch, M., ererechter in handelszaken in de rechtbank van ko (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029713 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Erratum

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999003619 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 12 januari 1999 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 24 november 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999003647 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 8 december 1999 wordt de op 31 dec(...) Brussel, 8 december 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie vo(...) type lijst prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999003648 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 8 december 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie vo(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/01/2000 numac 1999000805 bron ministerie van binnenlandse zaken GERECHTELIJK WETBOEK, DEEL IV, BOEK IV, HOOFDSTUK XVbis Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 3 augustus 1992 - van hoofdstuk XVbis van deel IV, boek IV van het Gerechtelijk Wetboek, inge Deze officieuze gecoördineerde Duitse versie is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse verta(...)

erratum

type erratum prom. 11/06/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029665 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 1999-2000 aan het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs, in toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. - Erratum type erratum prom. 11/06/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 1999-2000 aan het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. - Erratum type erratum prom. 11/06/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029675 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het eerste trimester van het schooljaar 1999-2000 aan het vrij confessioneel gesubsidieerd secundair onderwijsnet, in toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. - Erratum type erratum prom. 16/03/1998 pub. 14/01/2000 numac 1999029683 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet inzake hulpverlening aan mishandelde kinderen. - Erratum type erratum prom. 05/05/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake Hulpverlening aan de Jeugd. - Erratum type erratum prom. 11/06/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999029720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het eerste trimester van het schooljaar 1999-2000 aan het onderwijsnet van het gesubsidieerd officieel onderwijs, bestemd om de personeelskosten te dekken, met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000021015 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 17 januari 2000, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bru Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000000006 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 24 december 1999, is de heer De Buck, Wilfried benoemd tot commissaris van politie van de stad Gent . Bij koninklijk besluit d.d. 30 december 1999 is de he(...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2000 numac 2000009030 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Antwerpen : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 2; - pl De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^