Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999000978 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999007223 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2466 van 1 oktober 1999 : Wordt tot Grootofficier in de Orde van Leopold II benoemd : De heer De Smet, Joël, administrateur-generaal. Hij zal Hij neemt rang in de Orde met ingang van 8 april 1998. Wordt tot Commandeur in de Leopoldsorde (...) type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor ****- en bejaardenhulp, betreffende het engagement tot aanwerving maatschappelijk werk (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999012890 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de betaling van een carensdag (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999011350 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999014293 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1998 betreffende steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003637 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/06/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003649 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003671 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003670 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie van het Bank- en Fianciewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de directeur-generaal van het Bestuur Lokale Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gemachtigde ordonnateur van de gewestelijke dienst voor de financiering van de gemeentelijke investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen en tot vaststelling van een nieuw afwijkingspercentage van de toekenningsregels in de huisvesting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999036563 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorlopige structuurschema's van het modulair onderwijs voor sociale promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999021631 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding door de Raad van State De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, heeft op 11 oktober 19 Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer : G/A. 87.208/VII-19.612. Voor de hoofdgriffier, G.(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999016389 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Adreswijziging Vanaf 1 januari 2000 zal de zetel van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars gevestigd zijn te Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel, tel. 02/505 38 50, fax 02/503 42 23.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999007228 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2481 van 6 oktober 1999, wordt de heer Bertrand-M. Duprez, adjunct-adviseur bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999. Bij koninklijk besluit nr. 2482 van 6 okt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999007239 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2493 van 8 oktober 1999, wordt Mevr. Claudia Van Nieuwenbergh, opgenomen in het aktief kader der militaire aalmoezeniers en benoemd tot aalmoezenier tweede klasse van de ka Bij koninklijk besluit nr. 2494 van 8 oktober 1999, wordt Eerw. heer Johan-G. Van Den Eeckhout,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2000 numac 1999029400 bron diensten van de eerste minister ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 : Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroono De heer Gothot, Pierre, gewoon hoogleraar aan de "Université de Liège". Ranginneming,(...)
^