Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2000 numac 1999003658 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens u(...) Gemeente Estaimpuis (vroeger Estaimbourg) Een perceel grond gelegen rue de Luna gekadastreerd of(...) type wet prom. 04/09/1996 pub. 05/01/2000 numac 1999015275 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de wijziging en de aanpassingen van het protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Kopenhagen op 25 november 1992. - Addendum . - Lijst met de gebonden staten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000302 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 29 mei 1996 waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000331 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 mei 1996 tot bepaling van de gevaarlijke goederen bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000794 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 type koninklijk besluit prom. 08/10/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999011361 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de gewestelijke comités, in de graverijen en de ondergrondse groeven type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende het kuipers- en schoorderswerk aan boord van zeeschepen in het havengebied Oostende- Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012786 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 26/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 13/10/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Gingelom van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2000 numac 1999015254 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 23 juni 1999 : de heer Dirk Lettens - koninklijk besluit van 12 september 1999 : de heer Willy De Valck, Ambassadeur te Luxemburg. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 1999 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het gedeelte van de leningen of kredieten dat het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen in 1999 en in 2000 bij voorrang moet besteden aan de krotbestrijding of aan de sanering, verbetering of aanpassing van woningen type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036531 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1997 betreffende de invoering van de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanvaarding van actieve groepen krachtens artikel 10, § 2, van het besluit van 10 juni 1992 van de Vlaamse regering betreffende de subsidieregeling van verenigingen van amateuristische kunstbeoefening in het kader van het Nederlandstalig sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk type ministerieel besluit prom. 01/01/2000 pub. 05/01/2000 numac 1999036557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2000 numac 1999022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 febuari 1999 : LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer DELOOF Eric, secretaris-generaal van het Ministerie van Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer PETRE Paul, adviseur b(...)
^