Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010232 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vaste bijdrage verschuldigd door de aanvrager aan wie juridische eerstelijnsbijstand is verleend, overeenkomstig artikel 508/5, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010235 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010234 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010236 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010264 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010265 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999010279 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Landen, Mevr. Oversteyns, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Tienen. Bij m Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999010276 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt het ontslag als attaché in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de heer Lardinois, Yves, Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt het ontslag als attaché in het Nederlandse t(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999014294 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot uitvoering van richtlijn 98/35/EG van de Raad van 25 mei 1998 tot wijziging van richtlijn 94/58/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999016422 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van economische zelfstandigheid waaraan de landbouwbedrijven dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor steun in toepassing van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999016423 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis type koninklijk besluit prom. 03/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 02/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024141 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999002146 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Benoemingen. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 28 september 1998, wordt de heer Helson, Jean-Marc, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van architect bij de Studiedienst Bouw Bij ministerieel besluit van 18 januari 1999, wordt de heer De Backer, Pascal, tot vast ambtena(...) type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010233 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de verslagen bedoeld in de artikelen 508/6, eerste lid, en 508/11, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en inzake de controle bedoeld in artikel 508/19, § 2, van hetzelfde Wetboek type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010237 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999011471 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 20 december 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in PR/001-0049-05 : Vloerketel op aardgas Wolf NG-2P-29 PR/002-0028-05 : Heldere straler (...) type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999016413 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1999 betreffende een vergoeding aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999016412 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 betreffende een vergoeding voor de producenten van pluimvee in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999016421 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 november 1999 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de dioxinecrisis, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999024106 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning en fusie van de tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 8 december 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 au - de tariferingsdiensten « Clinique La Dorcas », boulevard du Roi Albert Ier 1, 7500 Tournai, erken(...) type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken

decreet

type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027832 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027833 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027835 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027838 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000

beschikking

type beschikking prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036488 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en individuele productiequota voor grindwinning voor 2000 en 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999003665 bron ministerie van financien Administratie van de invordering Bericht. - Trimestriële aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing Bepaling van het limietbedrag voor het jaar 2000 Het limietbedrag, vermeld in artikel 412, 3e lid, van het Wetboek van de inkomstenbelast (...)

erratum

type erratum prom. 13/06/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79bis en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum type erratum prom. 13/06/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999012918 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 79, 80, 83 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/1999 numac 1999010280 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Tienen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Just De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)
^