Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999000889 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 is de heer Swaelen, Frank, Erevoorzitter van de Senaat, Minister van Staat tot Grootlint in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf de datu Bij koninklijk besluit van 2 december 1999 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoratie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999010137 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de (...) type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende een tewerkstellingsakkoord in de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012740 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van het begin van een dertiende maand in 1997 aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van sommige bemanningsleden die slachtoffers zijn geweest van stakingen tijdens de maand november 1996 in Frankrijk en in Denemarken type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van bepaalde chauffeurs slachtoffers van wegblokkades in Frankrijk type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012819 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen van goederenvervoer over de weg voor rekening van derden alsook in de ondernemingen van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012785 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een premie in 1997 ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996 betreffende het individueel document in de ondernemingen voor geregelde en sociale autobusdiensten en van autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012801 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vergoeding verschuldigd ten aanzien van het rijdend personeel met betrekking tot de overbruggingsuren in de ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012817 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de benaming van het "Sociaal fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" in "Sociaal fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Vlaamse Vervoermaatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van het begin van een dertiende maand in 1998 aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ver-huisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021591 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Paleis voor Schone Kunsten titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021593 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1989 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021594 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999021592 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 05/03/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad van beroep ingesteld bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022724 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022847 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van diensten hospitalisatieverzekering bij toepassing van artikel 26, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheercomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024140 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999010275 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 7 december 1999 is aan de heer Thijs, D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parke Bij ministeriële besluiten van 22 december 1999 : - is een einde gesteld aan de opdracht ver(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999012900 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 3 december 1999 is de N.V. Riva & Mariani Construction, rue de Bouvy 7, te 7100 La Louvière, erk(...) Bij ministerieel besluit van 9 december 1999 is de N.V. Libreco, Bohemen 56, te 9260 Wichelen, (...) type ministerieel besluit prom. 05/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022955 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen

decreet

type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027824 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissarissen van de Regering bij het "Fonds du Logement pour les Familles nombreuses de Wallonie" worden ontslagen en benoemd type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027826 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissarissen en afgevaardigde van de Regering bij de "Société wallonne du Logement" worden ontslagen en benoemd type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027825 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne des Télécommunications" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027830 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij de "Société wallonne des Distributions d'Eau" ontslagen en benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027829 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de commissaris en de waarnemer van de Regering bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ontslagen worden en de Regeringscommissarissen bij deze Dienst benoemd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027831 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij de "Société régionale wallonne du Transport" ontslagen en benoemd worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Commissariaat-Generaal voor Internationale betrekkingen - carriere buitenlandse dienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999029651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de carrière buitenlandse dienst van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de procedure voor het verlenen van de vrijstellingen van het inschrijvingsgeld type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999036511 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bijzondere terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor sommige personeelsleden van het voltijds gewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027828 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij Regeringscommissarissen bij de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" worden ontslagen en benoemd

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999021609 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 15 september 1999 in zake de Belgische Staat tegen A. Dijon en Y. Marneffe, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i « Schendt artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Gron(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999003650 bron nationale bank van belgie Mededeling Overeenstemmingstabel, van toepassing vanaf 1 januari 2000, van de rechtbanken van koophandel met de vestigingen van de Nationale Bank van België, bekendgemaakt in toepassing van het artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit va Vanaf 1 januari 2000 mogen de ondernemingen hun jaarrekening en hun geconsolideerde jaarrekening, w(...) type mededeling prom. -- pub. 28/12/1999 numac 1999032481 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

document

type document prom. 06/09/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999033115 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen
^