Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/1996 pub. 04/08/1999 numac 1999015117 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999007155 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1996 tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999009861 bron ministerie van justitie Kabinet van de Minister van Justitie Bij koninklijke besluiten van 19 juli 1999 : - wordt de heer Raf Suys ontlast van de functies van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Justitie op datum van 12 juli 1999; - wordt Mevr. Mar - wordt de heer Johan Delmulle, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent ontlas(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999011276 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 juni 1999 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Doornik en Leuze-en-Hainaut, van openbaar nut (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999014053 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Patty, André, industrieel ingenieur directeu(...) Officier De heer Van Den Wouwer, Franciscus, industrieel ingenieur (08.04.97) Ridder De he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999014059 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt op 1 september 1999, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Pierre Damoiseau, adviseur-generaal bij de Algemene Dien Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 23 november 1998 dat in werking treedt op 1 september 1999, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Henri Remacle, ingenieur-directeur bij het Bestuur van de Verkeersreglementerin Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelde(...) type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021101 bron diensten van de eerste minister, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van de grond bestemd voor de bouw van het waterzuiveringsstation Pepinster-Wegnez type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021102 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van monumenten, van de Staat naar het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021103 bron diensten van de eerste minister ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif et nautique "La Marlette"" te Seneffe type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021100 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 7 augustus 1991 en 8 juni 1995 betreffende de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Ministerie van Justitie - Dienst Jeugdbescherming type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021105 bron diensten van de eerste minister ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, van het « Domein Hofstade » te Zemst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Raad van State. - Vernietiging Op grond van de ambtshalve vaststelling van de onwettigheid wegens schending van de taalwetgeving in bestuurszaken, inzonderheid artikel 43, § 3, vernietigde de Raad van State, Afdeling Administratie, IXe kame De Raad van State beval de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van dit arrest o(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999021339 bron arbitragehof Arrest nr. 68/99 van 17 juni 1999 Rolnummer 1352 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10, 2°, van de wet van 12 december 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 str Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters P. (...)

decreet

type decreet prom. 22/02/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten enerzijds en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, de protocollen 1, 2, 3 en 4, de slotakte, ondertekend te Brussel op 24 november 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de regeling inzake de examencommissies van de Franse Gemeenschap die voor het secundair onderwijs bevoegd zijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCT's) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/1998 pub. 04/08/1999 numac 1999031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999014088 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur. - Erkenningen van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van sc Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij toepassing van (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999000117 bron ministerie van binnenlandse zaken Verslag van de aktiviteiten van het College van Provinciegouverneurs van 1 september 1997 tot en met 31 augustus 1998 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep: - de heer H(...)

document

type document prom. 14/01/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de Duitstalige Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/1999 numac 1999016250 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot de kandidaten Op 1 november 1999 wordt een betrekking van adviseur-generaal (V/M) op het Nederlandstalig kader van(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evalu(...)
^