Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 1999

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021247 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet (2)

wet

type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie type wet prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999003306 bron commissie voor het bank- en financiewezen 1. Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen. - 2. Verlenen van een vergunning als kredietinstelling. - 3. Besluit tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is 1. Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Fina(...) type wet prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 bron ministerie van financien Wet houdende bepalingen inzake accijnzen type wet prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999016476 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Berichten van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht va Deze overdracht, die uitwerking heeft van 10 december 1998 af, is tegenstelbaar aan alle derden doo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000375 bron diensten van de eerste minister, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, van het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons waar er geautomatiseerd gestemd wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999000460 bron ministerie van binnenlandse zaken Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. - Machtiging van de adjunct-secretaris bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid zijn ambt neer te leggen Bij het koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer Christian Beaupère, adjunct (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. - Aanwijzing van de vaste secretaris voor het preventiebeleid en de adjunct-secretarissen bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid Bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999 wordt de heer Yves (...) type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999002079 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden en het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003344 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999009627 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 1999 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - de heer Noerens, R., wonende te Wommelgem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van - de heer Portauw, R., wonende te Holsbeek, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 25 novemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999011158 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 21 april 1999 wordt aan het pensioenfonds « Pension Fund of the Boston Consulting Group », in 't kort « BCG Pension Fund » Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 34 en 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999016150 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021246 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de programmawet van 24 december 1993 type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022528 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 1999 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022544 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999011159 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012413 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003345 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999011081 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen De ministeriële besluiten van 2 mei 1999, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in geb PR/001-0025-05 : vloerketel op aardgas, ROCA G30/14; PR/002-0019-05 : warmeluchtkanon op gas but(...) type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999009628 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 80.032 van 3 mei 1999 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 april 1995, waarbij Mevr. Nicole Maurissens benoemd is tot rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven, vernietigd.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027435 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het bevorderen van de mobiliteit tussen de diensten van de regering en bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tussen bedoelde instellingen onderling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een vertegenwoordiger van de Minister van ambtenarenzaken bij de v.z.w. « Service social du Ministère de la Communauté française »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999035626 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van het Reglement van Orde van de Vlaamse Mediaraad type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999035627 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning van huwelijks- en relatiebemiddelaars type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999000464 bron ministerie van binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 voor het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden. - Bericht voorgeschreven door artikel 107 van het Algemeen Kieswetboek Ingevolge de ontbinding van de fede Elke kiezer moet een oproepingsbrief, in principe, ten minste vijftien dagen voor de verkiezing ont(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999021250 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 april 1999 in zake het openbaar ministerie, E. Hanchard, P. Cession, de n.v. Ebov-Invest en de n.v. Heco & C° tegen P. March « Schendt artikel 6 van de wet van 2 juni 1998 [tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van(...)

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999011079 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Eerste kwartaal 1999 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955, houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 409,7 voor het eerste kwar (...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999012456 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retributie kan in EUR per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de (...)

erratum

type erratum prom. 01/02/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Erratum

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999040305 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 1999, 103,86 punten bedraagt, tegenover 103,68 punten in april 1999, hetgee Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 2283 van 26 maart 1999, wordt luitenant-generaal ****. **** ****, benoemd tot vleugeladjudant van de Koning, op datum van 1 april 1999. Bij koninklijk besluit **** **** benoemd tot effectieve leden van de commissie bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/1999 numac 1999014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Raadgevend comité voor de telecommunicatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt benoemd tot voorzitter van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, met ingang van 1 mei 1999 : De heer Nackaerts, Joseph G.

document

type document prom. 05/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000373 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. - Duitse vertaling
^