Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999003317 bron ministerie van financien Administratie van De BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens (...) Le Roeulx (vroeger Le Roeulx) Een perceel grond gelegen « rue de la Station », gekadastreerd of (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 1999 betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 mei 1989 tot vaststelling van het model van de omslagen en van de verklaring bedoeld in artikel 17 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999000437 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 6 mei 1999, wordt aan de heer Coenen, Roger, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Sint-Truiden Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999002056 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de elementen en de referentiepunten in de zin van artikel 9bis, § 6, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999009623 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 : - is Mevr. Swinnen, M.-H., advocaat, plaatvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof v Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en te M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999011149 bron ministerie van economische zaken Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming "The Dowa Fire and Marine Insurance Company Limited" - "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel" (tak 3); - "Casc(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011165 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999015110 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1998 tot benoeming van een Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 05/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de secretariaten van de Kamers van ambachten en neringen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016137 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van het secretariaatspersoneel van de Kamers van ambachten en neringen type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022256 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de administratieve cel opgericht bij het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003326 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, in euro, 4 juni 1999 2004- 2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 juni 1999 2002 2004 2006 type ministerieel besluit prom. 15/02/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999009597 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999016113 bron ministerie van middenstand en landbouw Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Boekhouders Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 14 april 1999, dat in werking treedt op 1 juni 1999, wordt : - aan de heer F. François, advocaat, eervol ontslag v - aan de heer F. Lapôtre, advocaat, eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend r(...) type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999021244 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging

decreet

type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999009620 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent. - Rechtbank van eerste aanleg te Gent Bij beschikking van 19 mei 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, is, met ingang van 19 mei 1999, een einde gesteld aan de opdracht gegeven aan de heer De Bra (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999027400 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid binnen het Comité van de grote stuwdammen type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999027402 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen wordt bepaald type besluit van de waalse regering prom. 17/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999027401 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** betreffende het «*****» **** **** **** **** in ****, afgekort «*****» en waarbij een gedelegeerde opdracht aan de s.****. **** opgedragen wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035642 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 17/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000338 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de mededeling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van inlichtingen betreffende de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000339 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers, en betreffende de opstelling, voor de verkiezingen van 13 juni 1999, van de lijst van die kiezers die bedoeld wordt in artikel 11, § 2, van het Kieswetboek, hersteld door de wet van 18 december 1998. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999041805 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Benoemingen. - Erratum In de lijst van de benoemingen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 december 1998, blz. In de graad van ingenieur-adviseur : Peeters, Karel A.A. 1 juni 1996 In plaats van 1 mei(...) type erratum prom. 12/11/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014085 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal. - Erratum type erratum prom. 09/12/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014086 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart. - Erratum

richtlijn

type richtlijn prom. 06/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022313 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Richtlijn betreffende de opleiding van kandidaat-huisartsen in ziekenhuisdiensten type richtlijn prom. 06/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022314 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Richtlijn betreffende de geneesheren die als arts-coöperant in een ontwikkelingsland gaan werken en hun medische activiteiten aldaar wensen te laten erkennen als een deel van hun opleiding als huisarts type richtlijn prom. 06/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022315 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Richtlijn betreffende de gedeeltelijke opleiding in het buitenland voor huisartsen met het diploma van Arts of van « Docteur en Médecine »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999016112 bron ministerie van middenstand en landbouw Nederlandstalige en Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Boekhouders. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, dat in werking treedt op 1 juni 1999, wordt : - de heer R. Micholt, plaatsvervangend vrederech - de heer P. Cooreman, advocaat, voor een termijn van zes jaar, benoemd tot plaatsvervangend voorzi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999021242 bron diensten van de eerste minister Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 april 1999, worden de heer De Pue, Erwin, adviseur bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en Mevr. De Vos Dominique, e Deze besluiten treden in werking op 1 mei 1999.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999000436 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Vacature voor een ambt van Nederlandstalig assessor In de Raad van State verstrijkt een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 4 juli 1999. De kandidaten moeten ten minste zevenendertig jaar oud De kandidaturen, met curriculum vitae, worden bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de Ee(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/1999 numac 1999009622 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Luik : 1; - te Dinant : 1; - plaatsverv - van het kanton Grâce-Hollogne : 1; - van het eerste kanton Verviers : 1; - van het t(...)
^