Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Veldwetboek, de provinciewet, de nieuwe gemeentewet, de wet op het politieambt, de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet op de riviervisserij, de jachtwet en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999053799 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwe van **** ****, ge Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Opheffing van de weddevermindering Bij koninklijk besluit van 19 januari 1999, genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt het koninklijk besluit van 22 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddeverminderingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 1999, genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 wordt aan Mevr. Josée Vandenbemden, schepen van de g Bij koninklijk besluit van 12 februari 1999, genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999000138 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Louis Van Ighem, uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Willebroek, provincie Antwerpen, arrondissement Mechelen, aanvaard. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007046 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toelatingen tot het pensioen Bij koninklijk besluit nr. 2196 van 5 februari 1999 wordt kapitein-commandant E. Decamp, van het Korps van de artillerie, tot het rustpensioen toegelaten op 1 juli 1999 in toepassing der samenge Bij koninklijk besluit nr. 2214 van 25 februari 1999 wordt kapitein-commandant vlieger I. Vande(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007049 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2200 van 5 februari 1999 wordt aangestelde adjudant kandidaat-aanvullingsofficier X. Collart, op 27 december 1998, aangest (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007059 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 2211 van 25 februari 1999 wordt kolonel stafbrevethouder J.Naert, op 1 maart 1999, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007070 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 2219 van 25 februari 1999 wordt aangestelde adjudant kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****, S., op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007083 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader der aanvullingsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2253, van 10 maart 1999, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der aanvullingsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007082 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader der beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2252 van 10 maart 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aang Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 2250 van 10 maart 1999 wordt luitenant-ter-zee Brach, J.M., van het korps van de dekofficieren, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit overgeplaatst naar het kor Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant-ter-zee M. Porta gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007085 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 2257 van 10 maart 1999 wordt kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder R. Cazaerck, op 18 maart 1999, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007100 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 2269 van 26 maart 1999 wordt onderluitenant S. Hiernaux, van het korps van de infanterie, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps Voor verdere bevordering wordt hij na onderluitenant C. Dujardin gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999009555 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijke besluiten van 3 mei 1999 worden, voor een termijn van vijf jaar, aangewezen als hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie : - van de brigade Hoei : de heer R. Brosé, gerechtelijk afdelingscommissar - van de brigade Charleroi : de heer J.-P. Doraene, gerechtelijk commissaris bij het parket bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999009564 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 is de aanwijzing van de heer Niemegeers, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vij Bij koninklijk besluit van 12 april 1999 is de heer De Muyer, L., substituut-procureur des Koni(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999022340 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 23/03/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999003205 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Cel voor financiële informatieverwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999027356 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » worden toegekend type ministerieel besluit prom. 16/03/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999027357 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit inzake de huurcontractmodellen die moeten worden gebruikt door de aanvrager en de vastgoedbeheerder enerzijds en door de vastgoedbeheerder en de onderhuurder anderzijds in het kader van de oprichting door natuurlijke personen van bescheiden huurwoningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten type ministerieel besluit prom. 09/03/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Vlaamse minderhedenbeleid type ministerieel besluit prom. 09/03/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999035559 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de toekenningsvoorwaarden van een projectsubsidie in het kader van het Vlaamse minderhedenbeleid voor 1999

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999009566 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 10 maart 1999 werd de heer Van den Abbeele, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 12 februari 1999, om (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999009565 bron rechterlijke macht Rechtbanken van eerste aanleg te Hasselt en te Tongeren Bij beschikking van 30 april 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan Mevr. Snoeckx, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle Bij beschikking van 30 april 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen(...) type beschikking prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999009567 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Antwerpen en te Turnhout Bij beschikking van 30 april 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de heer Slachmuylders, F., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999027358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van drie leden van de « Conseil régional des services de santé mentale » type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999027365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan gemeenten en provincies voor de uitvoering van werken van openbare verlichting die bestemd zijn om energiebesparingen door te voeren : "EP-URE"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999035516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Vlaamse Sportraad en de Adviserende Beroepscommissie voor sportaangelegenheden

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999011083 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Afdeling Kwaliteit Lijst van de erkende organismen in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende de goedkeuring van toestellen die de omrekening verrichten van de Belgis AIB-VINÇOTTE International N.V. A. Drouartlaan 27-29 1160 Brussel Identificatienummer : 0(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999003275 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 487 van 16 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999003276 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 506 van 23 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999003278 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 515 van 20 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999003277 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 499 van 20 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008184 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de **** (rang 20) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De (...) 1. Functiebeschrijving : 1.1. Taken en verantwoordelijkheden : De ambtenaren van de ****(...)

document

type document prom. 16/12/1998 pub. 13/05/1999 numac 1999033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999000161 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt Mevr. Elsie De Wachter benoemd tot burgemeester van de gemeente Willebroek, provincie Antwerpen, arrondissement Mechelen, ter vervanging van de heer Louis Van Ighem, ont Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt de heer Marc Cardoen benoemd tot burgemeester va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999007074 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoemingen in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2244 van 4 maart 1999, worden de aangestelde onderluitenants-leerling-geneesheren gesproten uit de 73ste promotie van de Koninklijke School Van Rompay, A.; Soentjens, P.; De Roock, S. De hierboven hernomen officieren worden benoemd in d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999021232 bron diensten van de eerste minister Uitvoerend personeel voor de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Oproep tot kandidaten De belangstellende personeelsleden van de federale ministeries of openbare instellingen worden in kennis gesteld van de volgende te begeven betrekk - 1 betrekking van niveau 2+ (directiesecretaris); - 2 betrekkingen van niveau 2 (bestuursassist(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008179 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** technici (****/****) (rang 20) **** Vast **** legt een **** aan van **** technici (specialiteit: informatica) (****/****) (rang 20) voor de **** der Gebouwen. 1. onderdaan van een **** van de **** **** zijn; 2. aan ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008180 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** industriële ingenieurs-bouwkunde (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** industriële ingenieurs-bouwkunde (****/****) (rang 10) voor het het Burgerlijk **** ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008178 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** maatschappelijke assistenten (rang 26) **** Vast **** legt een **** aan van **** maatschappelijke assistenten (****/****) (rang 26) voor de Gesloten **** van de **** ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008182 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** bibliothecaris (rang 26) **** Vast **** legt een **** aan van bibliothecarissen (****/****) (rang 26) voor de **** en de **** die onderworpen zijn aan het statuut van het ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008181 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** burgerlijke ingenieurs-bouwkunde (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** burgerlijke ingenieurs-bouwkunde (****/****) (rang 10) voor Directie der Telecommunicatie (se(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/05/1999 numac 1999008183 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** directiesecretaris (rang 26) **** Vast **** legt een **** aan van **** **** (****/****) (rang 26) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...)

document

type document prom. 05/05/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999000354 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming en de kantonhoofdbureaus met geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing in de kantons Zonnebeke en Chimay
^