Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000269 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective en haar uitvoeringsbesluiten Bij ministerieel besluit van 10 december 1998 wordt artikel 1 De hierna vermelde ambtenaren van de algemene directie van de Algemene Rijkspolitie zijn gemachtigd (...) type wet prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000268 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten Bij ministerieel De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie zijn gemachtigd(...) type wet prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1998000672 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 15 maart 1999 wordt aan de heer Jean Rotsart de Hertaing de eretiel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Maldegem, provincie Oost-Vlaanderen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000203 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 1999 wordt het ontslag aangeboden door de heer René Henrot uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Tintigny, provincie Luxemburg, arrondissement Virton, aanvaard. type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000250 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000329 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999002064 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het **** type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999003271 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten « Hulp aan de Kosovaarse vluchtelingen » genaamd type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999009476 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999009477 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum met het statuut van Wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999009531 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 1998, in werking tredend op 31 mei 1999, is de heer Sterckx, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999009538 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer Hendrickx, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zolder . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eersh(...) Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de hee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999009539 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998, dat in werking treedt op 15 mei 1999, is aan de heer Vandermarliere, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement K Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000270 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives Bij ministerieel besluit van 10 december 1998 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 februari De hierna vermelde ambtenaren van de algemene directie van de Algemene Rijkspolitie zijn belast met(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000265 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie Opleiding Bewakingsondernemingen en Interne Bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999 wordt artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministerieel besluit van de Commissie Opleiding Bewakingsondernemingen en Interne Bewaking 3° als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : - effectief lid : de heer Y. Godin; type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999003292 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999011157 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999016057 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1996 tot samenstelling van de commissies bedoeld in het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999035447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Stortverboden. - Afwijkingen Bij ministerieel besluit van 16 september 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1998 werd de individuele afwijking op het stortverbod Bij ministerieel besluit van 23 december 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake personeel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen 1. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, wordt de heer Georges Gypens, door verhoging in graad, tot directeur-generaal, categorie van de graad : ambtenaar-generaal, op 1 november 1998 benoemd. 2. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, wordt mevrouw Fr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999035535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4°, en 6, § 2 en § 3, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot aanpassing van bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van de artikelen 33 en 34 van hetzelfde decreet en tot aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van artikel 14, § 7, van hetzelfde decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999035565 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999021235 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Minister van Verkeer en Infrastructuur, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 83.401/IX-1773. Voor de hoofdgriffier : (get.(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999003243 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 15 april 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie voor(...)

erratum

type erratum prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999009532 bron ministerie van justitie Wet met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999035434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als verwerker van laag-risicomateriaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1999, blz. 5211 : Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 oktob (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999000202 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 1999 wordt de heer Benoît Piedboeuf benoemd tot burgemeester van de gemeente Tintigny, provincie Luxemburg, arrondissement Virton, ter vervanging van de heer René Henrot, ontslagneme (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999022257 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt Mevr. Du Bois, E., benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité van de Dienst voor genee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999022298 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 1999 dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit wordt de heer Britz, M., benoemd tot werkend lid van de genoemde Commissi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999022387 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invalidititeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag van de voorzitter en benoeming van een nieuwe voorzitter. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 april 1999, dat Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Grijse, V., werkend lid bij voormeld Beheerscomité, benoemd (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/05/1999 numac 1999009530 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Elsene : 1, vanaf 1 november 1999; -administratief agent bij de griffie van het Hof van Cassatie : 1, vanaf 1 november 1999; -secretaris bij het - adjunct-secretaris bij het parket : - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerst(...)
^