Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 1999

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999021218 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Verklaring tot herziening van de Grondwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999000344 bron diensten van de eerste minister en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, en bijeenroeping van de nieuwe federale kamers type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009478 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Buitendiensten. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 11 april 1999 worden, met ingang van 1 november 1998, bevorderd, door verhoging in graad, tot de graad van sociaal arbeidsinspecteur-directe - Mevr. Deckers, A., directeur bij de buitendiensten van het Directoraat Strafinrichtingen; - M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009513 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999, dat in werking treedt op 14 mei 1999, is Mevr. Charlier, M., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen doen gelden en het Bij koninklijk besluit van 26 april 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 1997, i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009515 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijke besluiten van 21 april1999 worden, op datum van 1 januari 1999, benoemd tot gerechtelijk commissaris : - de heer Bruneel, P., gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te - de heer Ista, B., gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Na(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999014035 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999 wordt de heer Jules Pirson, adviseur bij de Regie voor Maritiem Transport, in vereffening, met ingang van 11 december 1998 ambtshalve in dezelfde graad overgeplaatst naar de centrale di Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999 wordt de heer Francis Engelen, adviseur bij de Regie(...) type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vrijwaring van het financieel evenwicht van het jaarlijks vakantiestelsel van de arbeiders door structurele maatregelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999014020 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur. - Mandaten Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 werden, met ingang van 1 februari 1999, tot commissaris van de beroepscommissie benoemd, voor een termijn van twee jaar : d Mevr. Delange, Marie-Claire, politierechter te Luik; de heer Docx, Karel, emeritus politierechte(...)

decreet

type decreet prom. 13/04/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999035529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten betreffende de inspectie en begeleidingsdiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelen voor het minimumprogramma en voor de uitrusting die permanent werkingsklaar gehouden moet worden bij de « Radio-télévision belge de la Communauté française »

verslag

type verslag prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999003028 bron ministerie van financien Hoge Raad van Financiën Jaarverslag 1998 Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën (2) Voorzitter : Maystadt, Ph., Minister van Financiën (3) Viseur, J.J., Minister van Financiën (4) Vice-Voorzitter : Van Rompuy, V., pro(...) Leden : A. Aangeduid door de betrokken departementen en instellingen. Ministeries van Financi(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008048 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor sommige **** openbare instellingen en diensten (****98047). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, Wichelen 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008052 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor sommige **** openbare instellingen en diensten (****98043). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, Sint(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008050 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici (rang ****1) voor de Administratie Wegen en Verkeer - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008053 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici (rang ****1) voor de **** openbare instellingen (****98045). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de sta(...) 1. De ****, ****, ****. 2. ****, ****, Paal. 3. ****, ****, ****. 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008054 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici (rang 20) voor de Regie der **** (****98015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****-****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999008073 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** apothekers voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-****'**** 3. ****, ****, **** (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009405 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 88 31 maart 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 199 * Beschikking van de Commissie van 18 november 1997 in een procedure op grond van Verordening (EEG)(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009518 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 83, van 28 april 1999, blz. 14304, 11e alinea, Franse tekst, moet men lezen : « Par arrêté ministériel du 21 avril 1999, M. Marmagne, E., rédacteur au greffe du tribunal de commerce d (...) type erratum prom. 26/12/1998 pub. 05/05/1999 numac 1999022202 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999016116 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 20 januari 1999 wordt Mevr. Ann Van Essche, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 november 1998, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Nederlands taalkader bij de centrale (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999009514 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ukkel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998; - plaatsvervangend rechter in h De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Vacante betrekking van adviseur bij de administratieve diensten. - Oproep tot kandidaten Dit bericht is bestemd voor de ambtenaren die behoren tot : he(...) een ministerie, een instelling van openbaar nut of een autonoom overheidsbedrijf waarvan het person(...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/1999 numac 1999031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest Bevordering Bij besluit van de Regering van 10 december 1998 wordt de heer Michel Boland bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur in de Franse taalformatie van het Centrum voor Informatica v (...)
^