Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999023002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsb 1° de wijzigingen aan de artikelen 43, 52bis, 57 en 69 van de statuten van het ziekenfonds "Ch(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1998053712 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****. ****, **** **** ****, wonende te *****, route de ****'**** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 05/03/1999 numac 1999007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 1999 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999009053 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 januari 1999 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend a 2° worden de statuten van deze instelling goedkeurd. Bij koninklijk besluit van 20 januari 1(...) type koninklijk besluit prom. 01/02/1999 pub. 05/03/1999 numac 1999011068 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van siervoorwerpen, scherts- en fopartikelen, sierlampen en andere producten die vloeibare stoffen of preparaten bevatten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999027133 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie voor uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 januari 1999 wordt de heer Jean-Marie Crenier bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Bij hetzelfde besluit worden de heren Roger Delvaux en Henri Polain benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999027134 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 januari 1999 worden de Zilveren Palmen van de Kroonorde toegekend aan Mevr. Marie-Madeleine Coppens, voorzitster van het O.C.M.W. van Ohey, met ingang van 15 november 1991.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998016341 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 17/02/1999 pub. 05/03/1999 numac 1999002021 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 05/03/1999 numac 1999022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het ministerieel besluit van 10 december 1987 houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig werkzaam bestanddeel uitmaken, moeten voorhanden zijn in de officina's, opengesteld voor het publiek, en in deze van verzorgingsinstellingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999027135 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt, op haar verzoek, Mevr. Laurence Mainfroid, attaché, uit haar functies ontslagen, met ingang van 16 november 1998. Bij ministerieel besluit van 13 januari 1999 wordt de heer Cl (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999021070 bron arbitragehof Arrest nr. 129/98 van 9 december 1998 Rolnummer 1103 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, § 1, van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999021071 bron arbitragehof Arrest nr. 130/98 van 9 december 1998 Rolnummer 1281 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2, 28°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gesteld door de Raad v Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 26/10/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998033123 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende doorstromingsprogramma's type decreet prom. 26/10/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998033122 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 3 juli 1997 tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap omtrent het doorstromingsprogramma

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999000009 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 17 **** de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, onder het nummer 14.0212.11; ****(...) type vergunning prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** artikel treedt in werking op 6 januari 1998. Bij ministerieel besluit van 19 januari 19(...) type vergunning prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999000105 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel bes Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 november 1998. Bij ministerieel besluit van 2(...) type vergunning prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999000106 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** ministerieel besluit van 25 januari 1999 wordt de heer **** ****, wonende te ***** Name(...)

erratum

type erratum prom. 17/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1999003088 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging. - Erratum type erratum prom. 17/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1999003089 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999004447 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 8 februari Deze onderneming mag hypothecaire kredietovereenkomsten sluiten in België via vestiging van een bij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor administratieve controle Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w - aan het werkend lid, Mevr. Verheyden, A.; - aan het plaatsvervangend lid, de heer Van Nuland,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999, dat in werking t Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij de genoemde Commissie van Beroep : - de heer Raes, B.,(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot de graad van geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 23 no (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Franstalige afdeling. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 dat in werking treedt de dag van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissies van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999 Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Gallez, D., benoemd tot werkend lid bij voornoemde Gewestelijke C(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Speciale afdeling van de Technische Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999, dat in werking Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Waele, F., benoemd tot werkend lid bij de voornoemde afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 januari 1999 wordt eervol ontslag verleend uit hun fu Bij hetzelfde besluit wordt de heer Michiels, M., benoemd tot werkend lid bij voornoemde Raad, als (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999022109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 20 januari 1999, dat in wer - de heer Debbaut, B., doctor in de geneeskunde. - Mevr. Lauwaert, Th., doctor in de geneeskunde(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/1999 numac 1999003131 bron ministerie van financien ALESH Te begeven betrekkingen De raad van bestuur van het ALESH deelt mede dat 2 betrekkingen van bestuursassistent te begeven zijn. Deze betrekkingen zijn zowel voor mannel(...) De regels die toepasselijk zijn op het personeel van het ALESH worden vermeld in de volgende tekste(...)
^