Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Einde erkenning vakbond Het Syndicaat voor de Vooruitgang van het Rijkswachtpersoneel wordt ontbonden. Vanaf 1 maart 1999 is het derhalve niet langer een erkende syndicale organisatie in de zin van artikel 12 van de wet van 11 juli (...) type wet prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999003087 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 De "Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wall(...) Gemeente Eigenbrakel Een onroerend complex, gelegen rue des Mésanges bleues, met een oppervlakt(...) type wet prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende de begroting van de Regie voor Maritiem Transport voor het begrotingsjaar 1996 type wet prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 1998 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999040210 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 oktober 1998 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1998012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1998013006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend verklaard wordt de beslissing van 23 november 1998 van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van feestdagen voor de jaren 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 november 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 1999, 15 augustus 1999 en 25 december 1999 type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 18 september 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 1999, 15 augustus 1999 en 25 december 1999 type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999003097 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 02/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999011042 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van de ondervoorzitters en van leden van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 02/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999011043 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van de ondervoorzitters en van leden van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 02/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999011044 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van een ondervoorzitter en van een lid van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor titaangieterij, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine-, en elektrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999015035 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999015036 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 21 december 1998 betreffende de oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999021062 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken die opgenomen zijn in de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot wijziging van de rentevoet van de verwijlintresten voor bepaalde overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onder het toepassingsgebied valt van artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Koninklijk besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van de artikelen 119 en 120 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999003095 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, in euro - 4 maart 1999 - 2004 - 2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006 type ministerieel besluit prom. 23/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999009218 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de gerechtelijke politie bij de parketten uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999035161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

decreet

type decreet prom. 19/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999035155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 juli 1993 betreffende de examens afgelegd met het oog op het verkrijgen van het directiebrevet voor een inrichting voor lager secundair onderwijs en voor een inrichting voor hoger secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999035162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden waarvoor de verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport wordt opgelegd type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999035203 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999035202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999021008 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 december 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 14 de Die zaken zijn ingeschreven respectievelijk onder de nummers 1484 en 1485 van de rol van het Hof en(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1998022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeidsongevallen en der maatschappijen van verzekering voorzien bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 1 januari 1999 I. Gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeid Gemeenschappelijke kassen gemachtigd tot aansprakelijkheidsverzekering tegen arbeidsongevallen en u(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999003719 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere Lid-Staat van de Europese Eonomische Ruimte dan België

document

type document prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999021061 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven functie Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, is de volgende functie te begev Hoofd van het Departement V "Historische Collecties" (trap II der leidinggevende functies(...)

erratum

type erratum prom. 20/11/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999021068 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 5 februari 1999 wordt Mevr. Bonheure, Françoise, met ingang van 26 november 1998, in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten v Bij koninklijk besluit van 5 februari 1999 wordt de heer Leroy, AlainJ.Gh., met ingang van 1 ok(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1998007282 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn Wijziging In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1998, ****. 39634, dient volgende wijziging te worden aangebracht : paragraaf 4 ****) dient als volgt te worden De inschrijvingen staan open voor kandidaten van de twee geslachten en worden op 1 juni 1999 ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999007055 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 1999 Wijziging In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1998, ****. 39638, dient volgende wijziging te worden aangebracht : paragraaf 2 ****) dient als volgt(...) De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juni 1999 (postdatum als bewijs). type aanwerving prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999007054 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-**** **** In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1998, ****. 39635, dient volgende wijziging te worden aangebracht : paragraaf 4 ****) dient als volgt te worden **** **** inschrijvingen staan open voor kandidaten van de twee geslachten en zullen op 1 juni 1999 worden(...) type aanwerving prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999007053 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-officieren korte termijn in 1999 Wijziging In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1998, ****. 39634, dient volgende wijziging te worden aangebracht : paragraaf 2 ****) dient als volgt te **** **** inschrijvingen zijn geopend en worden afgesloten op 1 juni 1999 (postdatum als bewijs).

document

type document prom. -- pub. 24/02/1999 numac 1999016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Mandaat te begeven In de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De gezinsorganisaties die voldoen aan de voorwaarden, gesteld in artikel 95, § 2, van het koni(...)
^