Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999003008 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Merbes-l(...) « Route de l'Etat » (RN. 562), een grond met een oppervlakte van 15 a 53 ca, gekadastreerd of het g(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999053765 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** Mevr. **** ****, weduwe van de heer **** **** ****, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1998010006 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van de berekeningsgrondslag zoals bepaald in artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 mei 1997 op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999007007 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit dat voor het jaar 1998 het aantal aanvullingsofficieren die mogen opgenomen worden in het beroepskader, het aantal hulpofficieren die mogen opgenomen worden in het beroeps- of aanvullingskader en het aantal beroepsonderofficieren die mogen opgenomen worden in het kader van de aanvullingsofficieren, bepaalt type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999009107 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Kortrijk type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999009108 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1989 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009130 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 januari 1999 worden benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde De heren : Geerinckx, Johan, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Gent . Larsille, Henri(...) Vander Jeugt, Gérard, hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Charleroi (8 april 1997). type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009170 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is de heer Van den Broeck, D., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij koninklijk besluit van 20 juni 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is Mevr. Thono(...) type koninklijk besluit prom. 26/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999011007 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 03/02/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999016041 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie Ethisteronum, 1997-142 van de derde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de analytische methode - 2.2.6. Brekingsindex van de derde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de licenciaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999040412 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Bedrag uitgedrukt in Belgische frank A. Stand van de staatsschuld op 31 december 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1999 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999027074 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 december 1998 wordt de "sprl Fogra" met ingang van 30 december 1998 voor een termijn van twee jaar erkend als exploitant van een installatie voor de voorbehandeling van laag-risicodierenafval. Bij ministerieel besluit van 30 december 1998 wordt de "sprl Fogra" met ingang van 30(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009163 bron ministerie van justitie Raad van State. - Intrekking Bij arrest nr. 78.162 van 15 januari 1999 van de Raad van State wordt het arrest nr. 74.846 van 30 juni 1998, waarbij de schorsing werd bevolen van de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 23 december 199 (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999021032 bron arbitragehof Arrest nr. 12/99 van 28 januari 1999 Rolnummer 1300 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », ing(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters P. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999021033 bron arbitragehof Arrest nr. 123/98 van 3 december 1998 Rolnummer 1212 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1, § 1, a), en 2 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arb samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters P. Martens, G. De Baets,(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het secundair, gewoon en buitengewoon gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de Paritaire gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de Paritaire gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van bBeroep in het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999027079 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 wordt de herziening van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs voorlopig aangenomen met het oog op de uitbreiding van de ten no Bij dit besluit worden de volgende bijkomende voorschriften aangenomen : * Bijkomende voorschrif(...) type besluit van de waalse regering prom. 07/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999027083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de ambtenaren van het « Agence wallonne à l'Exportation »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling voor een periode van vijftien maanden van het maximumaantal taxi's die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geëxploiteerd kunnen worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1998 type overeenkomst prom. 15/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999021041 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 28 december 1998 een vordering tot schorsing van De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 81.755/X-8626. Verzoekende partijen : Van Nie(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1998036372 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Turnhout. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Turnhout op het grondgebied van de gemeente Brecht Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 wordt bepaald : Ar Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009147 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 23 30 januari 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/73/GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van 25 januari 1999 door d 1999/74/BVB : * Besluit van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de uitvoering van Gemeenscha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999015023 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 6 februari 1998 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Cassiers, Jean , ambtenaar van de eerste administratieve klasse v(...) Commandeur De heren : de Montjoye, Jacques (15.11.1997); De Winter, Dirk (15.11.1997); (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009164 bron ministerie van justitie Errata In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1999, bl. 3129, worden de vacante betrekkingen van opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde geannuleerd. In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1999, bl. 284 In het Belgisch Staatsblad van 28 november 1998, bl. 38224, wordt de vacante betrekking van opstel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/1999 numac 1999009169 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Luik waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Luik : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bi(...) Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - adjunct-grif(...)
^