Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999003024 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet (vroeger C(...) "Rue de Montigny", ter plaatse genaamd "Bois de Forêt", grond voor een oppervla(...) type wet prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999003025 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door deze van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de(...) Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve (5e afdeling) Een perceel grond gelegen « rue des Clairs Vallons(...) type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1998011358 bron ministerie van economische zaken Bestuur algemene diensten Human resources Bevordering volgens de regels van de vlakke loopbaan Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 wordt de heer Lebrun, Luc, geboren op 8 november 1953, actuaris , bevorde(...) Dit besluit heeft uitwerking op 1 juni 1998. en Landbouw type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1998013043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ceramiektegels en -bekleding vervaardigen in de streek van Welkenraedt en die onder het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1998016349 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 november 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 14 oktober 1998, wordt aan de heer M. Urlings, wonende te 4830 Limbourg, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1998016350 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Bergen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 november 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 10 april 1998, wordt aan de heer V. Matthys, wonende te 7000 Bergen, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verle Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1998022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 1998 wordt Mevr. Olivier, Marie, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 april 1999, eervol ontslag uit haar ambt verleend. Mevr. Olivier, Mar type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999003026 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009118 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999012006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen, gelegen op het Brugse grondgebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998011411 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 67 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999007625 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 79287 van 26 november 1998 wordt de heer Benoit Dispa benoemd in de hoedanigheid van adviseur met de graad van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Landsverded type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999011001 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 4 houdende erkenning van een persoon die kredieten met een sociaal doel toekent overeenkomstig de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999011006 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 68 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten

decreet

type decreet prom. 14/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999031026 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot opheffing en vervanging van het decreet van 16 december 1994 tot vaststelling van de onderzoeksprocedure type decreet prom. 14/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999031027 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning van de gastkamers en de toelating om de benaming « Gastkamers » te gebruiken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035015 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een werkingssubsidie aan de VZW STC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een werkingssubsidie aan de VZW Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999003054 bron ministerie van financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1, § 3, vierde lid van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemidde Op 31 december 1998 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel beslui(...) type bericht prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Ontwerpplan voor de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving In toepassing van de Ordonnantie betreffende de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving van 17 juli 1997, keurde de Het ontwerpplan kan worden geraadpleegd in het Brussels Instituut voor Milieubeheer en dat op alle (...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999009129 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot drie plaatsen van ondervoorzitter vacant in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste kandidaat : de heer Boucquey, J., (...)

erratum

type erratum prom. 02/07/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, getekend te Eupen op 12 april 1995. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999008408 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** verificateurs , voor de diensten van het kadaster en de registratie en domeinen van het Ministerie van Financiën (****98007). - Uitslagen Rangschikking (...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999011041 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht. - Erratum In het Belgisch Staa « La liste des indices de référence du mois de janvier 1999 est composée comme suit : » au lieu de (...) type erratum prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten. - Errata In de berichten van neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 november 1998, bladzijde 36880, is de volgende erratum te signalere - overeenkomst geregistreerd onder het nummer 49217/DO/14901, lezen : « Opgezegde collectieve arbei(...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retrebutie kan in EUR per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de (...)

erratum

type erratum prom. 07/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999027054 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de definitieve personeelsformatie van de « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREm » . - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999000065 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 januari 1999 is de heer Noens, Daniël, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Merchtem . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999009119 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen vanaf 1 maart 1999 - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 5; - Mechelen : 2; - Turnhout : 2; - Hasselt :2; - Tongeren : 1; - Brussel : - Leuven : 2; - Nijvel : 1; - Dendermonde : 2; - Gent : 2; - Brugge : 4; (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/1999 numac 1999022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Vol(...) Deze betrekking is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Functiebeschrijving Het B(...)
^