Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/1935 pub. 24/10/1998 numac 1998000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Wetboek van Koophandel - boek I, titel IX Handelsvennootschappen. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 20 juli 1991 - van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij het - het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek der registratie-, hypothe(...) type wet prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998023019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 1) de wijzigingen aan de artikelen 79, 80, 81, 82 en 83 van de statuten van het ziekenfonds "C(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998053681 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 1 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998000664 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d 2 oktober 1998 wordt aan de heer Gosseye, Ghislain, op zijn verzoek, met ingang van 1 oktober 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Sint-Lie Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009875 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998 is de heer Poncelet, G., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 1998 - is de heer Castelli, R., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009876 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998, dat in werking treedt op 3 november 1998, is de heer Poncelet, G., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procu(...) type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998014259 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998022612 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 234 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998022613 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de pensioenen van de vrijwillige verzekerden type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998022648 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, 8° van de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998022651 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 1997 houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedprodukten type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998036149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 werd Transpo Daniels NV, Oudestraat 59, 3510 Kermt, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erken Erkenningsnummer : 8901/E281. Bij ministerieel besluit van 15 september 1998, werd Vanhove (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009866 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 76.007 van 30 september 1998 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 18 september 1997, waarbij de heer Ludo Deckers, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerst (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027588 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027590 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van drie gewone en vier plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 24/10/1998 numac 1998027589 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 15/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027595 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlening van een premie aan ondernemingen die een elektronisch handelsplatform creëren of ontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 10/09/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027600 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan met betrekking tot de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Bierset Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/1997 pub. 24/10/1998 numac 1998029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1990 houdende maatregelen tot steunverlening aan projekten in verband met creatie en verspreiding inzake toneelkunst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 1993 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/10/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 1993 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/09/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998003491 bron ministerie van financien Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde en het koninklijk besluit van 16 juli 1998 tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998029133 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 : Worden tot Grootofficier in de Kroonorde bevoorderd : De heer Apers, Désiré Jan Victor, emeritus hoogleraar aan de « Université Catholique de Lou Ranginneming, als titularis voor die nieuwe onderscheiding : 15 november 1995. De heer Basile, J(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009877 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1998, blz. 34223, regel 37, bij de vacante betrekking van griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen bijvoegen : De kenn (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009878 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998009879 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Boussu : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechte Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 24/10/1998 numac 1998021415 bron raad van state Voorzitterschap Op 6 oktober 1998 heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heer voorzitter Jean-Jacques Stryckmans verkozen tot eerste voorzitter. Op 22 oktober 1998 heeft de heer eerste voorzitter Jean-Jacques Stryckmans de g (...)
^