Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995 (2) type wet prom. 09/01/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, Bijlagen I tot III en Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998011276 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid beenhouwerij - spekslagerij type koninklijk besluit prom. 09/06/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998011277 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - beenhouwerij - spekslagerij type koninklijk besluit prom. 09/06/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998011278 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de ondernemingen van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012810 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de administratie van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1984 tot vaststelling in het onderwijs en in de psycho-medisch-sociale centra van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1987 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998021391 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de verstrekkingen van moleculaire klinische biologie type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998022639 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998000597 bron ministerie van binnenlandse zaken Rampenplannen voor hulpverlening. - Vaststellingen Bij ministerieel besluit van 4 september 1998 tot vaststelling van een rampenplan voor hulpverlening, wordt het rampenplan voor hulpverlening van de vennootschap Borealis te Beringen, wordt goed Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendge(...) type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1985 betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden overgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief verlof type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 7 mei 1998 wordt het tehuis « Home Jean Veldemans » J. Bordetlaan 132A, te 1140 Brussel, erkend van 1 januari 1998 tot 31 augustus 2003 - onder het stelsel van dagcentrum : 10 volwassenen van beide kunne met mentale stoornissen en die (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bureau voor Arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelartiesten Intrekking van de exploitatievergunning Bij ministerieel besluit van 7 augustus 1998 wordt de exploitatievergunning voor een voor arbeidsbemiddeling tegen betaling voor S Deze intrekking is geldig met ingang van 7 augustus 1998. type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 28 augustus 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Selest Interim. Die toelating is geldig met ingang van 1 juli 1998 voor de geldigheidsduur van het koninklijk beslu(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998027585 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie inzake kwalificatie van hoofdanimators of van de animators belast met de coördinatie van jeugdcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een bestuurder van de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van schoolgebouwen van Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan vertegenwoordigers van de personeelsleden en aan vertegenwoordigers van de ouders een afwijking wordt toegekend van de voorwaarden om verkozen te kunnen worden ten einde zitting te hebben in de participatieraad bedoeld bij het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, omwille van hun historische en (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van hun historische waarde, de voo (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse op het grondgebied van de gemeente Zaventem Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008201 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van **** (****97002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. Van ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008203 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** deskundigen ****(****)er) (****/****) (rang ****1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** ****97030). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, Geel 3. ****, ****, **** 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008200 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de zesde klasse van de carrière buitenlandse dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (rang 10). - Uitslagen 2. ****, ****-****, **** 3. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008202 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** (rang 26) voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. - Ministerie van Binnenlandse **** (****98803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (Les ****) 3. ****, (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008204 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistenten voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. - Ministerie van Binnenlandse **** (****98804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde(...) 1. ****, ****, **** 2. Van den ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998008277 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** deskundigen (rang ****1) voor sommige **** openbare instellingen en diensten (****98012). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** 3. ****, ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998009864 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 1998. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998009865 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugge : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...)

document

type document prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eretitels Bij Regeringsbesluit van 4 juni 1998 werd aan de heer Alain Eraly toestemming gegeven om de titel van Erekabinetschef te voeren. Bij Regeringsbesluit van 18 juni 1998 werd aan de heer Michel Peffer toestemming gegeven om de tit (...) type document prom. -- pub. 22/10/1998 numac 1998031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 10 september 1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de n.v. Technum erkend als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar, met ingang op datum van de kennisgeving (...)
^