Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 1998

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998053678 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** De heer ****, **** **** ****, weduwnaar van ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000445 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residu's daarvan met farmacologische werking type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming in de graad van politieagent en van veldwachter type koninklijk besluit prom. 03/03/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 60 betreffende de aanwerving en de selectie van de aspirant-politieagenten of aspirant-veldwachters. - Koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming in de graad van politieagent en van veldwachter. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 01/10/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000605 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998003501 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende het reglement van de BINGOVISION, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998009853 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 6 oktober 1998 : - is aan de heer Gilissen, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Hasselt. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eer - is de heer Gilissen, E., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notar(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011257 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998022498 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van types van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers Het toestel voor radiografie/radioscopie Philips Diagnost 94, bestaande uit : - een hoogspannin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 15/10/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016294 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998021407 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 september 1998 in zake M. Safin tegen de « Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes », waarvan de expeditie ter 1. « Bestaat er een objectieve en redelijke verantwoording voor het verschil in behandeling tussen (...)

arrest

type arrest prom. 25/09/1997 pub. 17/10/1998 numac 1998031418 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/285 tot sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 9 juli 1998, dat in werking treedt op 31 augustus 1998, wordt de heer Michel MATON, te Bergen, als vertegenwoordiger van een der meest re Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Bij(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998027570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de keuringsdiensten die het kwaliteitslabel "Escargot fermier" mogen verlenen type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998027569 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van de benaming « Label de Qualité - Escargot fermier »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1995 tot regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuelen van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 1995 houdende bijzondere bepalingen ten gunste van het contractuele informaticapersoneel van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998036171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de tenlasteneming van kosten verbonden aan de door de gemeenten geboden administratieve ondersteuning in geval van algemene ramp

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000443 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 37ter tot wijziging van de omzendbrief POL 37 van 28 januari 1993 betreffende het statuut van de hulpagent van politie. - Het dragen van een spuitbus met traangas of enig ander neutraliserend produkt. - Duitse vertaling

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998011291 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter krit(...) De opmerkingen betreffende deze ontwerpen van ETSI standaarden (European Telecommunication Standard(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998019873 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers **** van tweetalig assistent-programmeur De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige assistenten-programmeurs. ****. Toelaat De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2° van onberispelijk gedrag zij(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998019874 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers **** van tweetalig typist De **** van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de samenstelling van **** van tweetalige typisten. ****. **** : De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** Unie; 2° van onberispelijk gedrag zijn; 3° van burgerlijke ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998009852 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Sint-Gillis : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998009851 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de Minister van Just Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/1998 numac 1998009827 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 1998 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kenn Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaa(...)
^