Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000355 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 februari 1993 betreffende de identificatiekaart voor privé-detectives en van het ministerieel besluit van 9 februari 1998 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000357 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000441 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het koninklijk besluit van 25 november 1997 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998003496 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998009850 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 1998, is aan de heer Rappe, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-procureur des Konings bij de rech Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 4 september 1998(...) type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998011274 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011307 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt aan de onderneming "De Federale Verzekeringen, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen" (adminis(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011308 bron ministerie van economische zaken Gedeeltelijke afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming "Assuranties Groep Josi" - "Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998 is aan de heer Lemaire, Jules, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 4 november 1998, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkne (...) type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998014251 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998014254 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van twee leden van het college van commissarissen van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998014252 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998014253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998014255 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998007201 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit nr. 78781 van 3 september 1998 : - Wordt kolonel van het vliegwezen met brevet van militair administrateur G. Pepermans op 19 juni 1998 ontslagen uit het ambt van advi - Wordt luitenant-kolonel E. Dubuisson op 19 juni 1998 ontslagen uit het ambt van attaché-kabinetss(...) type ministerieel besluit prom. 12/10/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998009845 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011306 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 21 september 1998, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Deutsche F (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011309 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Secretaris. - Ontslag. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 21 september 1998 wordt Mevr. S. Waterbley, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken en van de Franse taalrol, op haar verzoek, uit h Bij hetzelfde besluit wordt de heer D. Cornelis, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economisch(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998027575 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Raad voor het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid type besluit van de waalse regering prom. 10/09/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998027576 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid type besluit van de waalse regering prom. 10/09/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998027577 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998035943 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire samenwerkingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot voorlopige verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 1998 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Opera, goedgekeurd door de raad van bestuur op 23 april 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor en de voorwaarden van betoelaging van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998036030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren op het grondgebied van de gemeenten Tongeren, Heers, Hoeselt en Riemst Bij besluit van de Vlaamse reg De kaart die met de bestaande fysische en juridische toestand aanduidt van de betrokken gebiedsdele(...)

erratum

type erratum prom. 29/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998007203 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998009848 bron rechterlijke macht Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 137 van 18 juli 1998, blz. 23767 : - worden de woorden « rechtbank van koophandel te Brussel » vervangen door de woorden « hof van beroep te Brussel »; - worden de woorden « plaatsvervangend magis (...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011275 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessievraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat In(...) De aanvraag en de bijlagen kunnen ingezien worden op het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, afdeling (...)

document

type document prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998021408 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 19 oktober 1998, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via Wetstraat 16, 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 1998. 2. Intrekking van k(...)

erratum

type erratum prom. 10/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998007190 bron ministerie van landsverdediging Commissie voor taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger. - Eervol ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1960 van 31 augustus 1998 : Wordt aan Wordt kolonel van het Vlw. SBH G. De Mol, op 1 juli 1998 tot lid van de voormelde Commissie benoemd(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998007212 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1985 van 14 september 1998 wordt de heer Patrick-M. van Ypersele de Strihou, op 19 juni 1998 tot adjunct-kabinetschef van de Minister van Landsverdediging (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998011310 bron ministerie van economische zaken Raad van beroep. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt de heer René Deborgies, voorzitter van de arbeidsrechtbank te Doornik, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige afdeling van de raad van beroep bi Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt de heer Ignace Desmedt, stagedoend dierenarts, met ingang van 1 augustus 1998 in vast verband benoemd tot dierenarts bij de buitendiensten van het Minister (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998009847 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rec Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998009849 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brugge : 1; - plaatsvervangend rechter in de politierecht Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1997. De k(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998009846 bron ministerie van justitie Bericht Werving van magistraten. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek zal het **** der magistraten overgaan tot de inrichting van het vergelijkend toelatingsexamen(...) De kandidaturen dienen bij ter post aangetekende brief verstuurd te worden uiterlijk 16 november 19(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Lemaire, Jules De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1998 numac 1998016283 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een afdeling is te begeven bij de Afdeling « Vermeerderingstechnieken in de tuinbouw » van het Departement Biotechnologie bij het(...) Deze afdeling is belast met de onderzoekingen naar het gebruik van de « in vitro » teelt voor de ve(...)
^