Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998002101 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 29/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998007144 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Eervol ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 1904 van 29 juni 1998 : Wordt aan kolonel met brevet van militair administrateur G. Lefever, eervol ontslag uit het ambt van chef van het administratief en technisch secreta Wordt kolonel met brevet van militair administrateur B. Somers, aangewezen op 1 juli 1998 voor het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998007155 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1920 van 9 juli 1998, wordt kapitein-ter-zee ****. ****, aangewezen op 1 december 1998 voor het ambt van directeur der studiën van de Koninklijke Militaire Bij koninklijk besluit ****. 1921 van 9 juli 1998 : - wordt kapitein-ter-zee ****. ****, op 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998009819 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 september 1998 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Boon, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijke besluiten - in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Meunier, J., advocaat; - in het vredegere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998009818 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 september 1998 is de heer De Vliegher, Ch., erevoorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Mechelen benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998009820 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 22 september 1998 is aan de heer Davidts, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het is hem vergund de titel van z (...) type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998016231 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998016245 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in bepaalde met fipronil behandelde zaaizaden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998003472 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998003473 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde Bij ministeriel besluit van 10 juni 1998, wordt Dr. Gandibleux, Marie-France, uit Als Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische reconstructieve en esthetisch(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998009814 bron ministerie van justitie Benelux-Gerechtshof Het Benelux-Gerechtshof, verenigd in algemene vergadering op 8 juni 1998 te Senningen in het Groothertogdom Luxemburg, is overgegaan tot verschillende verkiezingen en aanwijzingen. De samenstelling van het Hof voor de peri Zetel : - president : de heer P. Kayser (L) - eerste vice-president : de heer P. Marchal (B)

erratum

type erratum prom. 02/12/1997 pub. 08/10/1998 numac 1998012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998021316 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Verlenging en nieuwe samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Bij koninklijk besluit van 15 juli 19 a) Lid van ambtswege : - Mevr. Eliane De Wilde, hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor (...)

erratum

type erratum prom. 28/04/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998022539 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Berichten voorgeschreven krachtens artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 147 van 4 augustus 1998, tweede (...) type erratum prom. 05/07/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998022598 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998007153 bron ministerie van landsverdediging Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1917 van 9 juli 1998, wordt Mevr. de Bassompierre, Martine, benoemd tot lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen voo (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998007160 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1929 van 14 juli 1998, is de heer Paelinck-Van Meerbeeck, Thierry-Y., op 19 juni 1998 tot kabinetschef van de Minister van Landsverdediging (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998009821 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuven : 1. De kandiaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister van Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling Inspectie-generaal Ontwikkeling Vacante betrekking van adviseur-generaal. - Oproep tot kandidaten Een vacante betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij wijze van bevordering door verhogi(...) Deze betrekking is vacant op 1 maart 1999. Ze is toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen.

document

type document prom. -- pub. 08/10/1998 numac 1998003468 bron commissie voor het bank- en financiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren om een functie van commissaris-revisor of revisor bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen uit te oefenen. - Oproep tot kandidaatstelling De Commissie voor het Bank- en Financiewezen start een De Commissie bepaalt het maximaal aantal te erkennen revisoren, na beëindiging van deze procedure, (...)
^