Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998 type wet prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998003458 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (v(...) Grond op de hoek van de rivieren « La Haine » en « La Princesse » plaats gezegd « Petits Prés », ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003507 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 maart 1998 worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold Mevr. Ginette Baeyens, Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof te Gent. De heer F De heer René Delhalle, Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof te Luik(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur - verdeling van de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vaststelling van de classificatie van de functies type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidstijd type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012616 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998014226 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juli 1998, dat in werking treedt op 15 september 1998, wordt aan de heer A. Vanpeteghem, wonende te 8647 Lo-Reninge, die op 15 september 1998 de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol onts Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Arbeidshof te Antwerpen. - O(...) type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, wordt met ingang van 1 februari 1999, aan de heer Purnelle, Gérard, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ge De heer Purnelle, G., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te latengelden in het raam van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998027552 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie voor uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 april 1998 wordt de heer Marc Lemlin bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Dit uittreksel vervangt hetgene dat op bladzijde 21720 van het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1998 werd bekendgemaakt. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité . - Wijziging Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998 wordt het ministerieel besluit van 9 mei 1994 houdende oprichting van een basisoverlegcomité (300) voor de Raad van State gewijzigd. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998000631 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité . - Oprichting Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998 wordt een basisoverlegcomité (200) voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998000632 bron ministerie van binnenlandse zaken Tussenoverlegcomité . - Oprichting Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998 wordt een tussenoverlegcomité (240) voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht. (...) type ministerieel besluit prom. 25/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998027550 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 7 september 1998 wordt het beroep van de gemeenteraad van Vloesberg niet ontvankelijk verklaard, dat op 5 augustus 1998 werd ingesteld tegen het besluit van de bestendige deputatie (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998021389 bron arbitragehof Arrest nr. 97/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1344 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 2(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1998 wordt op 1 september 1998 aan de heer André Cheron, adjunct-directeur-generaal, ervool ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf deze datum is betrokkene e (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 1998 wordt de heer Bernard Dekaise, geboren te Dhuy op 26 augustus 1950, in vast verband benoemd tot directeur van het « Conservatoire royal de musique de Liège » op (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan vastgesteld op 3 maart 1995 en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 1996 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu aan natuurlijke personen en aan privaatrechtelijke rechtspersonen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998016259 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Bericht Ik heb de eer hierbij kennis te geven van het nieuwe model van akte van zekerheid dat met name in het kader van verordening 2220/85 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22(...) Niettemin mag deze nieuwe akte van zekerheid vroeger, naar de wens van de marktdeelnemer in de land(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij ministerieel besluit van 23 juli 1998, wordt de heer Vlassenbroeck Jacques, wonende te 9052 Zwi(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 151 van 8 augustus 1998, blz. 25561, in het bericht 98/00480 moet de volgende zin bijgevoegd worden : Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type erratum prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998003465 bron ministerie van financien Errata In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 1998, blz. 25 453 : - in de Nederlandse tekst, lezen : « Parcelle de terrain cadastrée section D, sans n°, d'une contenance de 57 a 42 ca , située en zone agricole, joignant de Pret Roose(...) - in de Nederlandse tekst, lezen : « ... de Pret Roose de Calesberg - Le Hardy de Beaulieu, Thierry(...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998040607 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998000564 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van één voorzitter en drie bijzitters in de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat in werking treedt op 14 september 1998, wordt benoemd als voorzitter van de Vaste Beroepscommissie v - Mevr. Marie-Françoise Charles, geboren op 25 april 1943, doctor in de rechten, licentiate in de c(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998009760 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 1998 is Mevr. T. De Bock, stagedoend directeur 3e klasse bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtinge Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 is de heer R. Bas, stagedoend directeur 3e klasse b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998022530 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 1998, Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemd college, de heer Willems, J., tot plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij voornoemde commissie, de heer Close, J.-M., in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot de graad van apotheker bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 wordt de heer Baurant, Jean-Louis, stagedoend apo Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998016257 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaats van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen vo De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)

document

type document prom. -- pub. 07/10/1998 numac 1998012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden Uitreiking van 8 april 1998 Koninklijke besluiten van 6 september 1998 : I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Fontinoy, Francis, ingenieur-directeur bij het D Geers, Wilfried, ingenieur-directeur bij het Departement. Zij zullen het burgerlijk ereteken dra(...)
^