Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 september 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998009703 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 is machtiging verleend aan : de ***** den ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer van den **** ****. van den ****, **** **** **** **** ****, geboren te Sint-****-**** op 3 maart(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998003405 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 70e verjaardag van H.M. Koningin Fabiola en de 5e verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning Boudewijn type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomite voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voortdurende vorming type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het ganse jaar 1998 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012452 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de koppeling van de lonen aan het prijsindexcijfer bij consumptie type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de koppeling van de lonen aan het prijsindexcijfer bij consumptie type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012483 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1991 tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsing. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 wordt de heer Jan Meuleman , adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken(...) Bij koninklijk besluit van 28 april 1998 wordt Mevr. Fabienne Couvreur, adjunct-adviseur (Frans(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie "mobiele urgentiegroep" type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende medische hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998003406 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 70e verjaardag van H.M. Koningin Fabiola en de 5e verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning Boudewijn type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van toepassing van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998022262 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzingen en ontslag Bij ministerieel besluit van 2 april 1998 worden aangewezen als voorzitters van de speciale kamers van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, voor h Hun mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 april 1998. Bij ministerie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 2 april 1998 worden erkend als geneesheren-specialisten voor het Nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, Dr. Breysem, Yves Hun mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 april 1998.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998021324 bron arbitragehof Arrest nr. 56/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1188 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 55, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, samen wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen Bij arrest van(...)

decreet

type decreet prom. 14/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998035982 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake sociale werkplaatsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de geldelijke toestand van de leden van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overeenkomst inzake inschakeling in het maatschappelijk en beroepsleven van de centra voor altenerende opleiding en onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementering betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel en van het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief nr. 12 betreffende de organisatie, door de gemeenten, van de openbare onderzoeken omtrent de gewestelijke ontwerpen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998002092 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sectorcomité VI alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités Bekendmaking in uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984. 1. I(...) type bericht prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998002093 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en in de plaatselijke overheidsdiensten. Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de bijzondere comités, de afzonderlijke bijzondere comités, alsmede in Bekendmaking in uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984. I. I(...) type bericht prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998021340 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof I. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 1998, II. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 1998 ter post aangetekende bri(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Erkenningen van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 18/05/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998016195 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Errata

document

type document prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998021353 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Programma van toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek Oproep tot voorstellen voor een kortlopende studie-opdracht I. Inleiding. Op 17 maart 1995 heef De algemene beschrijving van het programma werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 1(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998014128 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 1998 wordt de heer Guido Poppelier in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur met ingang van 1 september 1997 en met ranginneming op 1 september 1996. Bij koninklijk besluit v Bij koninklijk besluit van 29 april 1998 wordt Mevr. Scalais, Véronique, onder voorbehoud van h(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/1998 numac 1998009727 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Zaventem en Overijse : 1; - beambte bij het parket van de procureur des Kon(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^