Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998009574 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vóór 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen type wet prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal type wet prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998041307 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van d Index A (schatkistcertif. 12 maand) : 3,891 Index B (lineaire obligaties 2 jaar) : 4,129 In(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000289 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000471 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998009628 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 juli 1998 : - is de heer Debeuckelaere, W., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent; - zijn de Mevrn. Brandon, I., vrederechter van het twee - is Mevr. Bodenstab, A., vrederechter van het eerste kanton Elsene, bovendien benoemd tot toegevoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998009626 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 juli 1998 is de heer Suykens, P., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn ambt uitoefenen en er moeten verblij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998009627 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 20 juli 1998 : - is aan de heer Randaxhe, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Fléron. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - i Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Randaxhe, H., licent(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998009630 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 wordt de heer De Proost, K., eerstaanwezend gerechtelijk agent-inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op datum van 1 december 1997, benoemd tot gere (...) type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012636 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 165 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere toepassingsregels en -modaliteiten van het betaald educatief verlof voor de werknemers van K.M.O's in uitvoering van artikel 119bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 13/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014184 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998021291 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 1998 wordt Mevr. Desmeth, Monnik, adviseur voor wetenschapsaangelegenheden bij de Federale dienst Bij koninklijk besluit van 5 juni 1998 wordt Mevr. Moens, Nadine, adjunct-adviseur bij de Feder(...) type koninklijk besluit prom. 08/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022444 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vermindering, wat de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden betreft, van sommige werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011218 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 77 en 80 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1998 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 28/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998016187 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022509 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022510 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

decreet

type decreet prom. 23/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bijkomende bijstand aan personen die in een bestaansonzekere toestand verkeren ten gevolge van oorlogsomstandigheden, repressie en epuratie type decreet prom. 14/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de euro

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998027441 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 29 januari 1998 werd het ABN erkend als ophaler van afvaloliën vanaf 1 januari 1998 voor een periode van 15 jaar. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 maart 1998 werd de n.v. DESTRUCTO e(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998035783 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.20

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/1997 pub. 31/07/1998 numac 1998000290 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 25 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998041807 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)

erratum

type erratum prom. 27/04/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998040307 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998000383 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 1998 wordt m.i.v. 20 maart 1998 's avonds aan de heer Debeuckelaere, Willem eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetschef van de Vice-Eerste Mi Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 wordt Mevr. Raymonde Dury, met ingang van 1 mei 1998, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998009629 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-krijgsauditeur : 1. De magistraat die zal worden benoemd tot deze functies zal voorwerp uitmaken van een afvaardiging naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op basi De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 31/07/1998 numac 1998031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wijziging van een erkenning van een opdrachthouder van effectenstudies Bij besluit van 19 februari 1998 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de woorden « n.v. E.R.M. » vervangen door de woorden « n.v. ECOREM » in het besluit van de Brusse (...)
^