Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998002079 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998053625 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998002076 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007118 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1871 van 26 mei 1998 : Korps van het varend personeel - Wordt, ingevolge het beëindigen van zijn weder Hulpkapitein vlieger S. Willockx. Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als rese(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007120 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 1876 van 26 mei 1998, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen L. Vande Kerckhove, van het korps van het niet-varend personeel, ten definitieve titel op anciënniteitspensioen g Bij koninklijk besluit nr. 1893 van 3 juni 1998, wordt kolonel vlieger beroepsofficier G. Mulle(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007124 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1883 van 3 juni 1998 : Worden tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd : Mevrn. : De Pauw, Claudine, eerstaanwezend maatschappelijk assistente; T Van Wynsberghe, Greta, architect; Wauters, Nicole, werkleider (rang B); De heren : Appelta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007126 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaststellingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 1889 van 3 juni 1998 : Landmacht Neemt ingevolge zijn tijdelijke **** van één jaar op 1 april 1997, kapitein-commandant ****. ****, van het korps van Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein-commandant ****. **** **** gerangschikt. Bij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998009623 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 juli 1998, zijn benoemd tot : - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Mathieu, F., eerstaanwezend opsteller b - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998009625 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 15 juli 1998 : - is aan de heer Van de Poel, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beerzel . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te vo(...) - is aan de heer De Jonckheere, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord voor de scheikundige nijverheid voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende vergoedingen voor ploegwerk type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage aan het Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998012364 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 25 juni 1998 is aan de heer Mortgat, Bernard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik. Bij koninklijk besluit van 25 juni 1998 is aan de heer Janssens, Guy, die de leeftijdsgrens hee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998014161 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 6 mei 1988, be De examenzittijd begint op 1 september 1998. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt geslot(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998016165 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling van de samenstelling van zijn sociaal comité type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998021265 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1984 tot organisatie van de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie type koninklijk besluit prom. 27/10/1997 pub. 30/07/1998 numac 1998022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998022326 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 08/01/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid « Louis Pasteur » type ministerieel besluit prom. 25/05/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007114 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Huishoudelijk reglement van de Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 63, tweede editie van 31 maart 1998, blz. 9692, in artikel 11, dient men te leze (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998007127 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1890 van 3 juni 1998 : Worden de aangestelde onderluitenants-leerling-geneesheren gesproten uit de 72e promotie van De Pauw, P.; Bonneux, I.; Durant, A.; Demurie, A. De officieren hierboven hernomen worden benoem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 juni 1998 is de heer Libert, Maurice, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Magis, Edgard, Bij koninklijk besluit van 29 juni 1998 is de heer Daenen, Philippe, benoemd tot werkend rechte(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998009622 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1. - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van ee - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tonger(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Janssens, Guy De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/1998 numac 1998022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Oproep tot kandidaten De kruispuntbank van de sociale zekerheid is verantwoordelijk voor het beheer van een netwerk van elektronische gegevensuitwisseling tussen de ruim 2 000 Belgische instellingen van Dit netwerk leidt ertoe dat de sociale rechten van de burgers veel sneller en correcter worden vast(...)
^