Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998003314 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1(...) type wet prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998003312 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998003318 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. 18/05/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998009540 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 27/05/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998009553 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord type wet prom. 22/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998009558 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de protestwet van 3 juni 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998009551 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van Rochefort naar Jemelle type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009587 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juli 1998 : - is aan de heer Verdin, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne; - is aan de h Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 21 mei 1998, is aan(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 22/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgacom type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998000431 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de naam « JITES II » type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998000430 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de naam « DIGIVOTE II » type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009588 bron ministerie van justitie Bij ministerieel besluit van 7 juli 1998 is aan Mevr. Vanempten, K., opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Leuven, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen van 1 augustus 1998 tot 31 december 1 Bij ministeriële besluiten van 14 juli 1998 : - is aan Mevr. Van Hautte, M., beambte op arb(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009568 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 74.846 van 30 juni 1998 van de Raad van State wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging bevolen van het koninklijk besluit van 23 december 1997, waarbij de heer Theo Mineur benoemd werd tot vrederecht (...)

decreet

type decreet prom. 09/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998035774 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing type decreet prom. 07/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009585 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 1 juli 1998 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer de Biseau d'Hauteville , erekamervoorzitter in het hof v(...) (...)

beschikking

type beschikking prom. 20/05/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de goedkeuring van de overdracht van een terrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen Bij ko Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf Bij koninklijk besluit v(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998027405 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 7 mei 1998 wordt de heer Luc Vuylsteke, inspecteur-generaal, met ingang van 10 mei 1998 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van kabinetschef van de Minister van Ruimtelijke Bij besluit van de Waalse Regering van 7 mei 1998 wordt de heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998027406 bron ministerie van het waalse gewest Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 wordt de heer Norbert Gilles met ingang van 29 mei 1998 benoemd tot bestuurder van de "Société de Transport en Commun" van Luik-Verviers, (...) Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 wordt de heer Julien Mestrez met ingang van 29 (...) type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998027415 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998035782 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1995-1996

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009586 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Luik Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste k Mevr. Dumortier, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; Tweede kandidaat : Me(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998003289 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 3 juni 1998, wordt de op 31 decemb(...) type lijst prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998003290 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van kredietinstellingen met vergunning in België De op 31 december 1997 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen waaraan in België ee(...) in de rubriek « Banken » : a) door weglating van « Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, verkor(...)

erratum

type erratum prom. 22/04/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998016112 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoeringsbepalingen van de administratieve sancties in het kader van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen. - Errata type erratum prom. 24/09/1997 pub. 18/07/1998 numac 1998016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van bestrijding der veeziekten. - Errata

programmadecreet

type programmadecreet prom. 29/06/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998009589 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Marche-en-Famenne : 1; - te Brussel : 1. De kandidaturen vo Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 18/07/1998 numac 1998027407 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^