Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998009487 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 58, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998002069 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1995 betreffende de werving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998007108 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1866 van 11 mei 1998 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der aanvullingsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998009565 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1974 houdende samenstelling van de commissies belast met het afnemen van examens over de taalkennis voor doctors en licentiaten in de rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998009578 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 is de heer Hombroise, C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik. - griffier bij de rechtbank van ee type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998011217 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. 22/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998014159 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek van toepassing op de spraaktelefoondienst en de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 30 april 1998 wordt, met ingang van 1 december 1998, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van secretaris-generaal verleend aan Mevr. De Guide, Régine A.E.E.H., echtgenote Lapot Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998015116 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 mei 1997 : de heren Jan Willems; Franciskus van Daele; Mevr. I Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998016159 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de N.K.O. Bij ministerieel besluit van 8 juni 1998, wordt dokter Vanstechelman, Christian, van Dendermonde, doct (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998021285 bron arbitragehof Arrest nr. 52/98 van 20 mei 1998 Rolnummers 1131, 1132, 1133 en 1150 In zake : de prejudiciële vragen over : - artikel 317 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zo - de artikelen 133 en 148, 5°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 1996 betreffen(...)

decreet

type decreet prom. 08/07/1997 pub. 15/07/1998 numac 1998035509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998027397 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke Ordening Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 50/5 van de gewestplannen Stavelot en Malmedy-Sankt Vith definitief bepaald met het oog op de opneming van : - - een gebied voor ambachtelijke bedrijven; - twee reservatiegebieden voor de oostelijke en weste(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998035741 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de NV GIMVINDUS

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998016151 bron ministerie van middenstand en landbouw Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 172 van 06.06.98 (98/C 172/03) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Naam van het product :(...) type overeenkomst prom. 14/07/1997 pub. 15/07/1998 numac 1998022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998035672 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 2 Schorsing Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 mei 1998 werd de vennootschap SGS ECOCARE CONSULTANTS N.V., opgericht o (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998007109 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 86 van 5 mei 1998, blz. 14141, betreffende het koninklijk besluit nr. 1795 van 5 maart 1998, dient men te lezen in de Nederlandse tekst : « Kapitein-commandant Argos, (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998008175 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor het Centrum voor **** **** van **** (****97016). - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998008172 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs voor het Ministerie van Financiën (rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Va(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****, (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998008173 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** pedagogische adviseurs voor het **** **** voor Zelfstandig Ondernemen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. Van de ****, ****, **** 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998008174 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische **** voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97031). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Geel 3. ****, ****, **** 4. ****, (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998008176 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici des **** voor de Dienst prehistorie van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** **** ****, ****-**** 3. ****, ****, ****(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998009499 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 169 15 juni 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 98/379/E * Besluit van de Raad van 11 mei 1998 betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tuss(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998016111 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 78 van 22 april 1998, blz. 12339 : - in de Nederlandse tekst : alinea 2, 3e lijn, lezen : « hoofd van een afdeling », in plaats van : « eerstaanwezend hoofd van (...) (...)

document

type document prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998021281 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven betrekking gepubliceerd (...) Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel is één betrekking (...) type document prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998035671 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 25 mei 1998 werd de erkenning van RECYSOL BVBA, Venetiëlaan 41, 8530 Harelbeke, ingetrokken.

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998040805 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand mei 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand mei 1998 141.01 punten bedraagt, t(...) Het definitief indexcijfer voor de maand maart 1998 bedraagt 140.26 punten, tegenover 139.18 punten(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998002081 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998 wordt de heer A. Charon benoemd tot lid van de raad van beheer van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998007101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de graad van aanvullingsonderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 1843 van 16 april 1998, wordt aangesteld onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier I. Liekens, op 27 december 1997 benoemd in de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998007102 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoemingen in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1844 van 16 april 1998 : Wordt aangesteld vaandrig-ter-zee tweede klasse gesproten uit de 35ste promotie van kandidaat- Worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse gesproten uit de hogere zeevaartschool, S. Du(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998007105 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. Benoeming in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1862 van 30 april 1998, wordt aangesteld onderluitenant gesproten uit de 35e promotie van kandidaat-officieren industrieel ingenieur (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998016143 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 30 maart 1998 wordt de heer Mohimont, Luc A. R., met ingang van 1 januari 1998 in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de Centrale Diensten van het Mini Bij koninklijke besluiten van 28 april 1998 worden de heren Jan Germonpré, stagedoend ingenieur(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998000435 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van nederlandstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 5 mei 1998 heeft de algemene vergadering van de Raad Eerste kandidaat : De heer A. Spruyt, hoogleraar in het fiscaal recht aan de V.U.B. en decaan va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/1998 numac 1998009580 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden geri Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. - Hoofdgriffier v(...)
^