Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/05/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998003308 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61, 1 en 61, 2 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten type wet prom. 03/03/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998022245 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat het jaar 1996 betreft, van artikel 7, § 2, derde lid, van de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998021278 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, de uitvoering te waarborgen van het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998027394 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 15 juni 1998 wordt het beroep van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Vloesberg niet ontvankelijk verklaard, dat op 13 mei 1998 werd ingesteld tegen het beslui (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998021283 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 mei 1998 in zake de coöperatieve vennootschap naar Zwitsers recht Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine tegen « Maken de artikelen 308, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 en 418, eers(...)

decreet

type decreet prom. 05/06/1997 pub. 14/07/1998 numac 1998027365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de wetenschappelijke en administratieve samenwerking inzake bioveiligheid

beschikking

type beschikking prom. 20/05/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998027403 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 18/06/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998027404 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

bericht

type bericht prom. 03/06/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998003307 bron ministerie van financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek. - Bericht

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998009571 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Gent en van de provincieraad van Oost-Vlaanderen tot twee plaatsen van plaatsvervangend raadsheer vakant in het hof van beroep te Gent Eerste plaats : Kandidaten Eerste kandidaat : de heer Blomme, J., advocaat te Gent; Tweede kandidaat : de heer Carne(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008135 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici voor de **** **** **** «*****» te **** (Ministerie van de **** ****) (****97023)(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008133 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct voor de Algemene Directie Buitenlandse **** (****97029). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****-****, ****-**** 3. ****, ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008136 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** artsen-specialisten voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****98010). - Uitslagen Rangschikking van de ge(...) 1. ****, ****, Geel 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008151 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés (vertalers-revisors ****-****-****) voor het Ministerie van het **** **** (****97018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008155 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97029). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Mol 3. ****, ****, **** 4. ****, (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008152 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés (vertalers-revisors ****-****-****) voor het **** **** voor Uitrusting en ****(****97032). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008153 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés (ingenieurs van bruggen en wegen) voor het **** **** voor **** en ****) (****97036). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008156 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** vakmannen , voor het Ministerie van Middenstand en **** (****/****) (****97031). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008158 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technicus voor de Regie der **** (****97817) (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008157 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** verificateurs , bij de Administratie der Douane en **** van het **** van **** (****/****) (****97025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver(...) 1. ****, ****, Duffel 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998008160 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97027). - Uitslagen Rangschikking van de (...) ****, ****, ****.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998016158 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998 wordt de heer De Becker, Roger A.G., werkleider , met ingang van 1 december 1997, in het Nederlands tweetalig taalkader, benoemd tot hoofd van een departemen(...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Personeel. - Benoeming Ingevolge de oproep tot de kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1998, wordt benoemd tot de graad van adviseur bij het Belgisch Insti Marcelle, Fabienne.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998000426 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** boekhouder aan op contractuele basis. De thans vacante bediening staat op(...) Het betreft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een **** van 38 uren. 1. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998000427 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** strategische analist en een **** directiesecretaris aan op ****(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/07/1998 numac 1998000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** wetenschappelijk medewerker, een **** licentiaat in de ****(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...)
^