Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998009531 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 1998 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, (...) om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van « **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1997053620 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, geboren te **** op 3 ja Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998009555 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 mei 1998 : - Is de heer Van Oudenhove, André, procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde . Hij zal het burgerlijk eret(...) - Zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Echement, Philippe, raadsheer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998009560 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998, in werking tredend op 31 augustus 1998, is de heer Van Eynde, W., hoofdgriffier van het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pe Bij koninklijke besluiten van 24 juni 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van be(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998021275 bron arbitragehof Arrest nr. 46/98 van 22 april 1998 Rolnummers 1091, 1107 en 1147 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijz Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998021277 bron arbitragehof Arrest nr. 49/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1081 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 31/03/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998035743 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, het subsidiëren van muziekprojecten en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten dat aan de leden van het Vlaams Commissariaat voor de Media wordt toegekend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998035726 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 09/07/1998 numac 1998035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998035739 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998035740 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 87, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de Arbeidsbemiddeling en de Beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998021279 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Limburgse Reconversiemaatschappij, met zetel te 3500 Hasselt, Havermarkt 22, e Deze zaak is ingeschreven onder de rolnummers G/A. 77.852/XII-1160 en G/A 77.879/XII-1125. De h(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998003320 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 388 van 10 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998003322 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 505 van 19 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998003321 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 477 van 18 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998003323 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 489 van 19 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998003324 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 496 van 25 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008094 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken (Ministerie van Binnenlandse Zaken) (****97819). - Uitslagen Rangschikking(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, ****-****-****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008121 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008127 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** architecten voor de Regie der Gebouwen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-Zolder 4. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008125 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** operateur voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd. 1. ****, ****, **** 2. ****(...) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****, ****, **** 6. Ma(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008128 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** (rang 26) (****/****) (****97812). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****-****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008129 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor het Algemeen Rijksarchief . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008131 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97038). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. Van ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008130 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (rang 20) (****97816), voor de Regie der Gebouwen. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, 9260 **** 2. ****, ****, 2580 Putte 3. **** ****, ****, 9620 (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998008134 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** wetenschap(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Sint-****-****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 juni 1998 is de heer Dumont, Lucien, benoemd tot politiecommissaris van de stad Châtelet . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998009561 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik : 1; - beamte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1; - adjunct-secretaris bij het parket : - van de procureur des - van de arbeidsauditeur te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlij(...)

document

type document prom. -- pub. 09/07/1998 numac 1998016135 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector. - Dienst Kwaliteit van de Grondstoffen en Analyses Convenant betreffende de kwaliteitsborging van het gehalte aan aflatoxine B1 in voedermiddelen bestemd voor melkvee. Deze bedrijven mogen op het etiket of op de begeleidende documenten van deze voedermiddelen de aan(...)
^