Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de BuitenlandseHandel type wet prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997009570 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 1997, is machtiging verleend aan: de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, Bar(...) om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te (...) type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid type wet prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997022453 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. Overdracht van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « Norwich Union Fire Insurance Society Limited » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1997 aan de naamloze vennootschap « Alge Deze overdracht geldt ten aanzien van al de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 54bis van(...) type wet prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997041307 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de VerzekeringenHypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht De lijst der referte-indexen van de maand ju Index A (Schatkistcertificaten 12 maand): 3,376; Index B (lineaire obligaties 2 jaar): 3,619;

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003325 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003361 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003360 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003365 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003367 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003366 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezol-digingsregeling van het personeel van het Ministerie vanFinanciën type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003368 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997007144 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997009644 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, dat in werking treedt op 5 augustus 1997, is de heer Opstaele, A., eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het i Bij koninklijk besluit van 18 maart 1997 is de heer Tudts, E., vrederechter van het kanton Diest, o(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997009646 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 1997, wordt Mevr. Roseline Demoustier, bestuursdirecteur, met ingang van 1 maart 1997 bevorderd door verhoging in graad in het Franse taalkader tot de graad van directeur-generaal bi (...) type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsduur in sommige ondernemingen uit de zuivelnijverheid die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 21/03/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Silly van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997021222 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997021223 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders voor het personeel van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022529 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022532 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022530 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022563 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de administratiekosten van de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 04/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 29/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997016209 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997021152 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie, met zetel te 1000 Brusse Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.74.016/VII-15.433. De hoofdgriffier, D. L(...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997009654 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het Hof van Cassatie en van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot een plaats van raadsheer vakant in het Hof van Cassatie Kandidaten voorgedragen, in dezelfde orde, door het Hof van C Eerste kandidaat: de heer Close, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik. Twee(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008128 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-controleurs voor de **** van een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****96810). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het(...) ****, ****, ****. **** ****, ****, ****-****-****. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008147 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici voor de **** **** . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) ****, ****, **** ****, ****, **** **** ****, ****, **** ****, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997022571 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 1997, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Lefevre, Luc, benoemd tot Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor pensioenen.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008184 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** gegradueerden (met kennis van de **** taal) (rang ****3) voor het Ministerie van het **** **** **** Vast **** legt een **** aan van **** gegradueerden (****/****) (met kennis van de Duit(...) Eén betrekking is thans vacant in Namen. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008186 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** verificateurs bij een fiscaal bestuur (rang 26) voor het Ministerie van Financiën **** **** van mannelijke en vrouwelijke **** verificateurs bij een fiscaal bestuur wordt samengesteld ****(...) **** **** blijft vier jaar geldig. **** : zie punt 2 van het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008185 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** attachés (vertalers-revisors ****- ****-****) (rang ****6) voor het **** van het **** **** **** Vast **** legt een **** aan van **** attachés (****/****) (vertalers-revisors (...) Eén betrekking is thans vacant in Namen. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008187 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-controleurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën **** **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-controleurs bij een fiscaal (...) De **** blijft vier jaar geldig. Functiebeschrijving : zie punt 2 van het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008188 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** **** (rang 10) Het **** **** stelt een **** samen van **** **** (statistici) voor de ministeries en voor(...) Verscheidene betrekkingen zijn momenteel vacant. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008189 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** **** **** **** **** legt een **** aan van **** **** voor het **** **** van het Ministerie van Justitie. Functie(...) ****: 1° **** zijn; 2° aan de **** voldaan hebben; 3° ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008183 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** vliegtuigbestuurders (rang 25) **** Vast **** legt een **** aan van **** vliegtuigbestuurders (****/****) voor het **** van Verkeerswezen en Infrastructuur. Functiebeschrijving: 1. **** of onderdaan van de **** **** zijn; 2. aan de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997008190 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** programmeurs , (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** programmeurs voor de Rijksdienst voor Pensioenen. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toe(...) 1° **** of onderdaan van een Lidstaat van de **** **** zijn; 2° aan de **** he(...)

document

type document prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997009523 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 31/07/1997 numac 1997040307 bron ministerie van economische zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^