Etaamb.openjustice.be
Protocol
gepubliceerd op 09 februari 2022

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de cofinanciering van het COVID-19 vaccinatieprogramma Gelet op de respectievelijke bevoegdheden van de Federale Staat en de o Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022030446
pub.
09/02/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de cofinanciering van het COVID-19 vaccinatieprogramma Gelet op de respectievelijke bevoegdheden van de Federale Staat en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet - hierna "gemeenschappen en gewesten" of "gefedereerde entiteiten" genoemd - op het gebied van het gezondheidsbeleid;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, I, 8° gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op de bevoegdheden van de ziekteverzekering inzake de tegemoetkoming in de kosten van de gezondheidsprestaties in het kader van de preventieve geneeskunde, overeenkomstig artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de wens van de bevoegde instanties inzake gezondheid op het niveau van de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten om een efficiënt en functioneel vaccinatiebeleid te organiseren;

Overwegende dat de wereldwijde pandemie heeft aangetoond dat er behoefte is aan een federale coördinatie binnen een Europees kader van overeenkomsten ter bestrijding van de pandemie, alsook aan een snel optreden van alle autoriteiten.

Overwegende dat de Federale Overheid, in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, op gecoördineerde wijze kan optreden in het kader van een pandemie, en dat in deze context de vaccinatiecampagne aan de gang is.

Overwegende dat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 18 november 2020 heeft beslist tot de cofinanciering van het COVIDvaccinatieprogramma in de acute fase van de pandemie, waarbij 80% van de totale kostprijs van het programma ten laste is van de federale overheid en 20% ten laste van de deelstaten.

Overwegende dat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 9 juni 2021 een nota heeft goedgekeurd dewelke een voorstel voor een kost per prik, gebaseerd op een raming van de kosten, bevatte.

Is er het volgende beslist: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit protocolakkoord is geen samenwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet inzake institutionele hervorming van 8 augustus 1980.

Dit protocolakkoord stelt een kader voor, voor de medefinanciering van het COVID-19 vaccinatieprogramma in de acute fase van de pandemie.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 18 november 2020 heeft beslist dat, in de acute fase van de pandemie, 80% van de totale kostprijs van het programma ten laste is van de federale overheid en 20% ten laste van de Gemeenschappen en Gewesten.

Na de acute fase van de pandemie, wanneer de vaccinatiegraad van de bevolking voldoende hoog is om de verspreiding van het coronavirus tot een aanvaardbaar niveau te beperken, wordt de vaccinatie ingekanteld in de vaccinatie-programma's van de Gemeenschappen en Gewesten indien een verderzetting van het vaccinatieprogramma noodzakelijk blijkt.

De verdeelsleutel 80/20 wordt gehanteerd volgens de volgende modaliteiten: - De kost van het traject tot aan de terbeschikkingstelling op de plaats van vaccinatie wordt 100% geprefinancierd door de federale overheid: aankoop vaccins, opslag en distributie, materiaal, evenals de kosten verbonden aan de surveillance en de coördinatie van de communicatie. - De kost voor de organisatie van de toediening van de vaccinatie wordt geprefinancierd door de gefedereerde entiteiten. Er wordt een bedrag per gevaccineerde persoon bepaald dat de kosten van de toediening dekt. De federale overheid betaalt een deel van dit bedrag terug aan de gefedereerde entiteiten, dit deel wordt bepaald op basis van de totale kostprijs van het programma, zodat het aandeel van de federale overheid in de totale kostprijs van het vaccinatieprogramma 80% bedraagt. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder : 1° Bevolkingsaantal: officiële bevolkingscijfers gepubliceerd door Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op 1 januari 2020.2° Collectiviteit : Is een zorgvoorziening in België waar vaccinaties werden toegediend aan het personeel en/of de patiënten of bewoners.3° Kostencomponenten : kosten die verband houden met: - de aankoop van vaccins, spuiten en naalden - opslag en distributie van vaccins - werking van de vaccinatiecentra, - toediening van de vaccins in de residentiële zorgvoorzieningen, - communicatiekosten, - kosten voor de aanpassingen en onderhoud van de Vaccinnet+-databank, - registratie- en administratiekosten, - kosten voor extern advies.4° Vaccinnet+: Gegevensbank voor de registratie van de vaccinatiegegevens zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.5° gevaccineerde: persoon die hetzij via een collectiviteit, hetzij door toedoen van een vaccinatiecentrum een volledige vaccinatie heeft bekomen zoals bedoeld is in het Ministeriële Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.6° Vaccinatiecentrum: vaste locatie gelegen op Belgisch grondgebied met aanwezigheid van verplegend en medisch personeel, waar de vaccins worden toegediend, inclusief de hieraan verbonden outreachende initiatieven, zoals mobiele teams en individueel toegediende volledige vaccinaties, met uitzondering van de vaccins die werden toegediend via collectieve vaccinatie in de voorzieningen gedefinieerd onder 2° 7° vaccin: EMA erkend COVID-19 vaccin zoals goedgekeurd door de IMC Volksgezondheid met name: de vaccins Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) en Johnson&Johnson (Janssen Pharmaceutica) op voorwaarde van goedkeuring door het EMA.8° setting: type van plaats waarin een vaccinatie werd uitgevoerd.De setting kan 2 vormen aannemen: ofwel een collectiviteit zoals gedefinieerd in punt 2°, ofwel een vaccinatiecentrum zoals gedefinieerd in punt 6°. HOOFDSTUK 3. - FINANCIERINGSMODEL

Art. 3.Kostprijsberekeningsmethode 3.1. Voor de berekening van de kost per gevaccineerde gaat het model uit van 90% vaccinatie van de achttienjarigen en ouder volgens de statistieken van Statbel op 1 januari 2020, met uitzondering van de kostencomponent voor de spuiten en naalden waarbij het model is uitgegaan van 100% vaccinatie van de achttienjarigen en ouder volgens de statistieken van Statbel op 1 januari 2020. 3.2. De raming van het aantal personen die in de collectiviteiten zouden worden gevaccineerd, werd uit de noemer gehaald voor de kostenberekening van de vaccinatiecentra. 3.3. Er werd gewerkt met onderstaande hypotheses voor de kostenberekening van de vaccinatiecentra: - alle vaccinatiecentra blijven operationeel tot 30 september 2021 ; - om de resterende vaccinatieplanning te kunnen uitvoeren blijven enkele grote vaccinatiecentra operationeel tot 30 november 2021. 3.4. Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van. - 2 injecties per vaccin; - een kostprijs per vaccinatie per "setting"; - Voor de kosten die losstaan van de setting, namelijk: de basiskost van het vaccin en de overheadkosten, werd voor de berekening van de prijs per gevaccineerde of per gezet vaccin, uitgegaan van de volledige doelgroep achttienjarigen en ouder op basis van de statistieken van Statbel van 1 januari 2020; Dit wil zeggen dat de totaalkost voor heel België werd gedeeld door 9.180.601, zijnde het aantal inwoners in die doelgroep.

Art. 4.Kostencomponenten 4.1. De aankoop van de vaccins bedraagt 26,11 euro per gevaccineerde. 4.1.1. De verhouding van de werkelijk gebruikte vaccins is : ? 3% Johnson&Johnson ? 15% Vaxzevria ? 74% Comirnaty ? 7% Spikevax. 4.2. De aankoop van spuiten en naalden wordt geraamd op 0,71 euro per gevaccineerde. 4.3. De opslag en distributie van de vaccins tot aan de vaccinatiecentra wordt geraamd op 3,00 euro per gevaccineerde. 4.4. De kosten van de vaccinatiecentra wordt geraamd op 53,44 euro per gevaccineerde. Hierbij wordt nog een marge van 10% gerekend hetgeen het totaal bedrag naar 58,78 euro per gevaccineerde brengt. 4.4.1. Zijn inbegrepen in de kostprijs : - Infrastructuur en werkingskosten (huur, energie, schoonmaak, bewaking, IT etc) - Materialen (incl. koelkasten, medische materialen, verwerking medisch afval,...) - Medische vaccinatie teams (vaccinatoren, omkaderend medisch personeel (apotheker, arts, ...), inclusief mobiele teams - Niet-medische personeelskosten (Managementkost, administratief personeel, onthaal, etc.) - Communicatiekost - Verzekeringen - Transportkost voor minder mobiele burgers 4.4.2. Er werd hierbij uitgegaan van de laagste kost, waaraan `forfaitaire bijkomende uitgavenmarge' voor meerkosten wordt toegevoegd in plaats van te werken met een ex post herbeoordeling. 4.5. De kostprijs voor een vaccinatie in een collectieve voorziening wordt geraamd op 9,66 euro per gevaccineerde. 4.6. De kostprijs voor de communicatie wordt geraamd op 0,85 euro per gevaccineerde. 4.7. De ontwikkelingskosten voor de applicatie Vaccinnet+ zijn buiten de berekening van de kostprijs per gevaccineerde gehouden maar worden wel volgens de 80/20 sleutel verrekend en worden behandeld in artikel 6. 4.8. De kostprijs voor de registratie en administratie wordt geraamd op 1,86 euro per gevaccineerde. 4.8.1. Om deze kostprijs te bepalen werd het Belgische gemiddelde gebruikt. 4.8.2. De kostprijs van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd buiten beschouwing gelaten. 4.8.3. In afwijking op artikel 4.8 kan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een met punctueel dossier indienen bij de Minister van Volksgezondheid teneinde de reële kostprijs voor dit kostenonderdeel als eenheidskost te kunnen verrekenen. Dit verzoek dient uiterlijk op 30 november 2021 op volledige wijze te worden ingediend, en waaronder de in punt 4.8 vermelde eenheidsprijs zal worden verrekend. 4.8.4. De beslissing wordt ter kennisgeving aan de IMC Volksgezondheid bezorgd. 4.9. De kostprijs voor consultancy wordt geraamd op 0,36 euro per gevaccineerde. HOOFDSTUK 4. - KOSTPRIJS VERREKENING

Art. 5.Prijs per gevaccineerde 5.1. De prijs per gevaccineerde persoon bedraagt : ? 91,67 euro voor een persoon gevaccineerd in een vaccinatiecentrum ? 42,55 euro voor een persoon gevaccineerd in een collectiviteit. 5.2. Deze kostprijs kan niet meer gewijzigd worden, met uitzondering van de toepassing van artikel 4.8.3.

Art. 6 De applicatie Vaccinnet+ werd door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld aan de andere entiteiten. De totale kostprijs bedraagt [3.457.250,79] euro en werd volledig geprefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. 6.1. Dit leidt tot de volgende absolute bedragen: ? Federale Regering: . . . . . 2.765.800 euro ? Vlaanderen: . . . . . 375.162 euro ? Waalse Gewest: . . . . . 232.289 euro ? Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : . . . . . 78.923 euro ? Ostbelgien: . . . . . 5.077 euro

Art. 7.Verrekening 7.1. Op 30 november 2021 wordt het aantal gevaccineerde personen per gefedereerde entiteit die in Vaccinnet+ werden geregistreerd afgesloten. Het is de plaats van vaccinatie die bepaalt welke gefedereerde entiteit de kosten zal dragen. 7.1.1. er is een uitzondering voor de gevaccineerde personen die werden gevaccineerd in een ziekenhuis. Deze worden gerecupereerd bij de gefedereerde entiteit van woonplaats. 7.1.2. In geval van betwisting wordt het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën uiterlijk op 6 december 2021 formeel door de Minister van Volksgezondheid verzocht om de aantallen per gefedereerde entiteit te willen vaststellen tegen uiterlijk 20 december 2021, en waarbij de betrokken aantallen als definitief zullen worden aanvaard door alle partijen. De Minister van Volksgezondheid brengt in de voorkomende geval het advies ter kennis van de leden van het IMC. 7.1.3. de kostprijs per gefedereerde entiteit wordt bepaald door op basis van de parameters vermeld in hoofdstuk 4, artikel 5, de kostprijs per setting te vermenigvuldigen met het aantal gevaccineerden per setting. 7.1.4. op de kostprijs per gefedereerde entiteit wordt de 80-20 verdeelsleutel toegepast. 7.1.5. De in punt 6.1 vermelde kostprijs ten laste van de federale overheid en ten laste van de gefedereerde entiteiten (exclusief de Vlaamse Gemeenschap) wordt in haar totaliteit door de federale overheid rechtstreeks verrekend met de Vlaamse Gemeenschap. Voor de overige gefedereerde entiteiten wordt deze federale tussenkomst voor hun rekening toegevoegd aan de saldoberekening per gefedereerde entiteit ten voordele van de federale overheid. 7.1.6. de federale overheid heeft de kostencomponenten 4.1, 4.2 en 4.3 integraal geprefinancierd, alsook de totale kostprijs voor de personen die werden gevaccineerd in een ziekenhuis. 7.1.7. Van 80% van de kostprijs per gefedereerde entiteit wordt de federale prefinanciering zoals vermeld in artikel 7.1.6 van in mindering gebracht. 7.2. Is het saldo ten voordele van de gefedereerde entiteiten, dan dienen zij de saldofactuur ten laatste op 31 december 2021 toe te sturen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst boekhouding, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel. 7.2.1. De saldi worden gestort voor 31 januari 2022 na goedkeuring door de federale Minister van Volksgezondheid. 7.3. Is het saldo ten voordele van de federale overheid, dan zal de verrekening in dit voorkomend geval gebeuren in de vorm van een inhouding op de financiële middelen van het begrotingsjaar 2022 die krachtens de wet overgedragen worden aan de gefedereerde entiteiten. HOOFDSTUK 5. - Internationale donatiemechanismen Art. 8 Onder aftrek van de krachtens artikel 7.1 reeds toegediende vaccins wordt het gedeelte van het saldo van de in onderstaande tabel vermelde aantallen dosissen vaccins dat ter beschikking worden gesteld aan het EU verdelingsmechanisme en in het kader van COVAX eveneens gecofinancieerd volgens de 80/20 verhouding. 7.1.

Type vaccin

Aantal dosissen

Totaalprijs

Type de vaccin

nombre de doses

Prix total

Comirnaty

15.208.709

Comirnaty

15.208.709


Spikevax

5.884.712

Spikevax

5.884.712


Vaxzevria

7.700.450

Vaxzevria

7.700.450


Johnson & Johnson

5.173.595

Johnson & Johnson

5.173.595


33.967.466

332.793.502,36 €

33.967.466

332.793.502,36 €


7.2. De verdeling van deze cofinanciering gebeurt op basis van de volgende verdeelsleutel, waarbij 80% ten last wordt genomen door de federale overheid en de resterende 20% voor de gefedereerde entiteiten gebaseerd is op de procentuele verdeling van het bevolkingsaantal per entiteit: ? Vlaanderen: 57,68% ? Waalse Gewest: 31,11% ? Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 10,53% ? Ostbelgien: 0,68% 7.3. De verrekening zal op jaarlijkse basis gebeuren in de vorm van inhouding op de financiële middelen die krachtens de wet overgedragen worden aan de gefedereerde entiteiten. HOOFDSTUK 7. - EINDBEPALINGEN

Art. 8.Dit protocolakkoord regelt de vergoeding van de vaccinatiecampagne van 28 december 2020 tot en met 30 november 2021 en treedt onmiddellijk in werking met ingang vanaf 19 oktober 2021.

W. BEKE, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding B. LINARD, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes V. GLATIGNY, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles Ch. MORREALE, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes A. ANTONIADIS, Vize-Ministerpräsident, Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen A. MARON, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative F. VANDENBROUCKE, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

^