Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 augustus 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/08/2023 pub. 13/10/2023 numac 2023045137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gemeentewet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde de situatie van de Britse burgers die vóór de inwerkingtreding van de Brexit voor de gemeenteraadsverkiezingen als kiezer waren ingeschreven, te regulariseren type wet prom. 13/08/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023047871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gemeentewet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde de situatie van de Britse burgers die vóór de inwerkingtreding van de Brexit voor de gemeenteraadsverkiezingen als kiezer waren ingeschreven, te regulariseren. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 22/08/2023 numac 2023203968 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 31/08/2023 numac 2023044072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 13/10/2023 numac 2023044473 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 04/12/2023 numac 2023044830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 07/12/2023 numac 2023047673 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 31/01/2024 numac 2024000197 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'s
^