Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2023 pub. 20/07/2023 numac 2023043891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot verlening van gratis toegang van 21 tot en met 23 juli 2023, tot de vaste collecties van de Musea die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 14/07/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023044012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 14/07/2023 pub. 12/09/2023 numac 2023044697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 14/07/2023 pub. 12/09/2023 numac 2023044698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives

decreet

type decreet prom. 14/07/2023 pub. 21/08/2023 numac 2023044307 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft het recht op selectieve participatietoeslagen voor leerlingen die materiële ondersteuning krijgen type decreet prom. 14/07/2023 pub. 24/08/2023 numac 2023044226 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding type decreet prom. 14/07/2023 pub. 24/08/2023 numac 2023044710 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044308 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen type decreet prom. 14/07/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023044566 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (1) type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044537 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft type decreet prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044727 bron vlaamse overheid Decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 14/07/2023 pub. 29/08/2023 numac 2023044829 bron vlaamse overheid Kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 28/07/2023 numac 2023044102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is toegestaan type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 17/08/2023 numac 2023044548 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een subsidie aan VIB voor co-financiering van de Genoom Data Infrastructuur in het kader van het Digital Europe Programma type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 18/08/2023 numac 2023044143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten, wat betreft de financiering van de functieclassificatie in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten in de private sector rechtenjaren 2022 en 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 18/08/2023 numac 2023044545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een toelage aan VIB voor het hosten van Emphasis type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 18/08/2023 numac 2023044569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor Vlaamse Parken type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 22/08/2023 numac 2023044195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 23/08/2023 numac 2023044056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van artikel 15 van het decreet van 25 maart 2022 tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de onderwijsinternaten en de leersteuncentra type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 31/08/2023 numac 2023044643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de onderwijsinternaten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 12/09/2023 numac 2023044477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2023 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor de compensatie van indirecte emissiekosten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023044582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van "personeelsuitbreiding bij EWI met het oog op de ontwikkeling en implementatie van het kennis- en economisch veiligheidsbeleid". type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings-, uitvoerings- en subsidiëringsvoorwaarden voor LEADER-gebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 29/09/2023 numac 2023044823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AK-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de VIA-subsidie en de tegemoetkoming voor te bouwen, te renoveren, te verbeteren of aan te passen woning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, wat betreft de afbakening van de nieuwe werkingsgebieden en het recht op huursubsidie en huurpremie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023044890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 11/10/2023 numac 2023044455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een lijst van deskundigen voor de IBH als vermeld in artikel 25bis, § 4, vijfde lid, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 11/10/2023 numac 2023044447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 12/10/2023 numac 2023044915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 16/10/2023 numac 2023044730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen
^