Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor wat betreft de aanbodsbeheersing type wet prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de huidige titel van verpleegkundige aan Richtlijn 2005/36/EG te verduidelijken en de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen type wet prom. 28/06/2023 pub. 20/07/2023 numac 2023043712 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 28/06/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/07/2023 numac 2023203038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/07/2023 numac 2023203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023203041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023203044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen, voor het jaar 2023, voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023203047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023203043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023203505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/07/2023 numac 2023010220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2022, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/07/2023 numac 2023203045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loonsverhoging type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 11/07/2023 numac 2023203017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/07/2023 numac 2023203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/07/2023 numac 2023203159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019 betreffende de ondernemingsovereenkomsten (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 12/07/2023 numac 2023203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023203040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 35 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 18/07/2023 numac 2023042756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de elektronische facturatie en transparantie van tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 18/07/2023 numac 2023043620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/08/2023 numac 2023203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 22/08/2023 numac 2023010219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale aanvullende pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 23/08/2023 numac 2023043972 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing en de overplaatsing van de gedetineerden. type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/08/2023 numac 2023202854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2022, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot aanduiding van het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf" als inrichter van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en tot vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043944 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project "Follow up to the 2022 Chair's initiative on `Access and Availability'" type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijziging van het sectoraal sociaal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 31/08/2023 numac 2023203042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale ondersteuning voor permanente vorming type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende deconnectie type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 06/09/2023 numac 2023203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023203162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de initiatieven voor 2023-2024 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023043864 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2021 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023031341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023042905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 09/10/2023 numac 2023042900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de verlenging van de bepalingen inzake tijdskrediet en de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 09/10/2023 numac 2023042902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vastlegging van de loonvoorwaarden in de sector beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023042901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de verlenging van de bepalingen inzake tijdskrediet en de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 11/10/2023 numac 2023043788 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 19/09/2023 numac 2023010248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de machtiging als pleziervaartorganisatie type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 29/09/2023 numac 2023010247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de machtiging als pleziervaartorganisatie type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 05/10/2023 numac 2023043636 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 50A, Brussel-Zuid - Oostende, gelegen te Oostende ter hoogte van de kilometerpaal 110.592 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2022043567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 47.564 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 35, Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 82.385 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Bouwel ter hoogte van de kilometerpaal 28.088 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Nijlen ter hoogte van de kilometerpaal 22.530 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043569 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91bis op de spoorlijn nr. 35, Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 81.620 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043637 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 147, Auvelais-Fleurus, gelegen te Sambreville, ter hoogte van de kilometerpaal 3.446 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 18/10/2023 numac 2022043638 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Veurne, ter hoogte van de kilometerpaal 76.291 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 18/10/2023 numac 2022043642 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 50A, Brussel-Zuid - Oostende, gelegen te Jabbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 99.755 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 31/10/2023 numac 2023043639 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 202A, Oostende-Vorming - Bundel Plassendale 1, gelegen te Oostende ter hoogte van de kilometerpaal 0.443 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023043640 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 90, Denderleeuw - Aat, gelegen te Ninove ter hoogte van de kilometerpaal 31.590 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023045275 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor optometristen

decreet

type decreet prom. 28/06/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023045640 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de organieke bepalingen van meerdere publiekrechtelijke rechtspersonen die van het Waalse Gewest afhangen wat betreft de mandaatregeling

protocol

type protocol prom. 28/06/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023043784 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids-en welzijnssector en inzake bijstand aan personen
^