Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 21/03/2023 numac 2023015272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 21/03/2023 numac 2023041120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 21/03/2023 numac 2023041117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 21/03/2023 numac 2023041113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041180 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van een elektronisch dagboek van ontvangsten en van een centralisatiedagboek enerzijds en de bewaring en de integriteit van de inhoud van de elektronische kastickets anderzijds, alsmede de modaliteiten voor de bewaring van de financiële rapporten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 27/03/2023 numac 2023041219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 30/03/2023 numac 2023030770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding, voor Sciensano, van de hiërarchische meerdere bevoegd in het kader van de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en in het kader van de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023044649 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten

decreet

type decreet prom. 17/03/2023 pub. 29/03/2023 numac 2023041280 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit type decreet prom. 17/03/2023 pub. 29/03/2023 numac 2023041281 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, wat betreft de indicatiestelling en de interne informatiedeling type decreet prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041426 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 2018 betreffende de sociale samenhang type decreet prom. 17/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023041391 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de rechtspositieregeling van de bestuursrechters

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2023 pub. 06/04/2023 numac 2023041249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type beschikking prom. 17/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023030756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het vrijwillig ontslag toestaat van de heer Jeremy UHR uit zijn functie als adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023201767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023201774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2023 pub. 06/04/2023 numac 2023041465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een nieuw lid van het Comité van klimaatdeskundigen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/03/2023 pub. 07/04/2023 numac 2023041430 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 oktober 2019 "houdende aanwijzing van de secretarissen van de kamer van beroep"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 22/06/2023 numac 2023203167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2023 pub. 07/08/2023 numac 2023041607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, wat betreft het studieaanbod type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2023 pub. 17/04/2023 numac 2023041621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van het Agentschap Integratie en Inburgering door het agentschap Facilitair Bedrijf en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 2, vierde lid, van het decreet van 2 december 2022 over de overname van de personeelsleden van het Agentschap Integratie en Inburgering door het agentschap Facilitair Bedrijf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2023 pub. 21/08/2023 numac 2023043153 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2023 pub. 05/09/2023 numac 2023042303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft het beleidsvoerend vermogen en de versterking van risicomanagement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 28/09/2023 numac 2023044651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering over energiegemeenschappen en het delen van energie type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023205341 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041434 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de subsidiëring van sportclubs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023030774 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2023 betreffende het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van de TikTokapplicatie voor het personeel van de Brusselse gewestelijke overheden type omzendbrief prom. 17/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 716. - Tijdelijk verbod op het gebruik van de TikTok applicatie

bericht

type bericht prom. 17/03/2023 pub. 29/03/2023 numac 2023030605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2023

vergunning

type vergunning prom. 17/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023041270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Actosolv bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 17/03/2023 pub. 05/04/2023 numac 2023030773 bron brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement van het beheerscomite van Actiris

erratum

type erratum prom. 17/03/2023 pub. 12/04/2023 numac 2023030956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^