Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023030509 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2023 pub. 15/06/2023 numac 2023030695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2023 pub. 07/03/2023 numac 2023201192 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie- en selectiecommissies van mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Netheid inbegrepen type ministerieel besluit prom. 27/02/2023 pub. 07/03/2023 numac 2023201193 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie- en selectiecommissies van mandaathouders van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

arrest

type arrest prom. 27/02/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023041089 bron federale pensioendienst Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2023 van de Federale Pensioendienst

decreet

type decreet prom. 27/02/2023 pub. 15/03/2023 numac 2023201352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting te Genève op 21 juni 2019 type decreet prom. 27/02/2023 pub. 22/03/2023 numac 2023201454 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met Verdrag nr. 131 betreffende de vaststelling van minimumlonen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingslanden, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1970 type decreet prom. 27/02/2023 pub. 22/03/2023 numac 2023201455 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de automatische erkenning van diploma's in het hoger onderwijs, gedaan te Brussel op 14 september 2021

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/02/2023 pub. 14/03/2023 numac 2023030501 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de vaststelling van de minimumvereisten voor permanente vorming en het model van het activiteitenverslag voor radiofarmaceuten
^