Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/09/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023015091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022033595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022033545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022205190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het ziektebriefje type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 25/10/2022 numac 2022033627 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 25/10/2022 numac 2022033630 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende oprichting van een sociale dienst bij de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022021187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van de veiligheidsdienst van de spoorwegen "SECURAIL" en van HR Rail aangesteld als vaststellende beambten in het kader van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033707 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement kwaliteitscontrole vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022033585 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023045232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgas-ondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussen-komstregels voor het ten laste nemen hiervan. - Duitse vertaling van uittreksels
^