Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 24/03/2022 numac 2022020543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020617 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van twee Koninklijke Besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet, van Clabecq of van La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022031431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 06/05/2022 numac 2022040740 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in het kader van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit voor het begrotingsjaar 2022

document

type document prom. 20/03/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^