Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022040477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 05/03/2022 numac 2022040532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022031091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de vorm en inhoud van het formulier voor de aanvraag van het akkoord voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022020475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022201459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 19 december 2021 tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022020493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA naar aanleiding van het toezicht op de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022040566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022020516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022031285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan « Abortion without borders »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2022 pub. 05/03/2022 numac 2022040533 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering nr. 2 tot beëindiging van het gebruik van het COVID Safe Ticket en tot beperking van de mondmaskerplicht
^