Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022030660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-23 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2022 en bestemd voor het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2021 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022200748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022040520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022020441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022031119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022201311 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie- en selectiecommissies van mandaathouders van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 15/03/2022 numac 2022031098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze twee vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022201312 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie- en selectiecommissies van mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Netheid inbegrepen

arrest

type arrest prom. 24/02/2022 pub. 12/04/2022 numac 2022031118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2022

decreet

type decreet prom. 24/02/2022 pub. 12/04/2022 numac 2022031153 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging en aanpassing van sommige bepalingen inzake leerplichtonderwijs en niet-verplicht onderwijs type decreet prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040503 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, opgemaakt te Saint-Denis op 3 juli 2016 type decreet prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040507 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend Akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen Akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, gedaan te Brussel op 15 april 2016

beschikking

type beschikking prom. 24/02/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2022 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022031124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de openbare bestuursinstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan voor 2022 van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040476 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2021 van Brussel Stedenbouw en Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022201291 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2022 pub. 11/03/2022 numac 2022201262 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de Waalse Overheidsdienst Digitale technologieën

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/02/2022 pub. 16/03/2022 numac 2022031105 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de rapportage door de kinderbijslaginstellingen in het kader van het administratief en financieel toezicht en van statistische doeleinden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022031115 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 24/03/2022 numac 2022201637 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd « Communicatie en algemene aankopen » bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 24/03/2022 numac 2022201639 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd « Gewest in transitie, luchtkwaliteit en staat van het leefmilieu » bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022201638 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd « Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur » bij Leefmilieu Brussel »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 11/04/2022 numac 2022040499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022020452 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/173 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische rode kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de oprichting van het platform voor onderwijsmateriaal bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25 april 2019 betreffende het digitaal bestuur van het schoolsysteem en de overdracht van digitale gegevens in het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift 2022-2023 voor wiskunde in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de werkingskosten van de Adviescommissie voor de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 tot bepaling van het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van regering van de Franse Gemeenschap en van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2019 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het WBE-personeel ter uitvoering van de sectorovereenkomst 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de externe niet-certificerende evaluatie 2022-2023 voor wiskunde in het 5de leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten ter uitvoering van de sectorovereenkomst 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de externe niet-certificerende evaluatie 2022-2023 voor wiskunde in het 5de leerjaar van het secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2022 pub. 12/05/2022 numac 2022041067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de Waalse Overheidsdienst Digitale technologieën

erratum

type erratum prom. 24/02/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020535 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst Digitale Technologieën. - Erratum type erratum prom. 24/02/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022040892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie - INNOVIRIS. - Erratum
^