Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 bron federale overheidsdienst financien Wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen type wet prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) type wet prom. 28/11/2021 pub. 20/10/2023 numac 2023044892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/11/2021 pub. 18/07/2024 numac 2024006204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19ter, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021034186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021205161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het hoofdstuk II van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 1427-1517 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021205164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot verlenging van de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 betreffende de minimumduur van de werkperiode, de grens bijkomende prestaties voor deeltijdse werknemers en uurroosterverstoring type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot verlenging van de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 betreffende de flexibiliteit en variabele tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021205094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, 10 september 2021, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 01/02/2022 numac 2021043161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de omschrijving van de risicogroepen en de inning van de bijdragen ten behoeve van initiatieven voor deze risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021042951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132" en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008 betreffende de leden van de raad van beheer type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en instroom type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 08/02/2022 numac 2021043159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2021 en 2022 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de tewerkstelling en opleiding risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 16/02/2022 numac 2021043160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep) (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 16/02/2022 numac 2021042950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest, in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022020352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022040284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023044395 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling
^