Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk type wet prom. 20/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021032013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021031987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032436 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021042712 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021031887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022 type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

arrest

type arrest prom. 20/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021582 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018, 11 juli 2018, 14 september 2018, 20 maart 2019, 10 juli 2019, 24 december 2019, 4 juni 2020 en 26 november 2020
^