Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 06/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021203120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203673 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2021 houdende verlening van het ereteken van Nationale orde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van elf vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze elf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 06/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning als sociale onderneming van een vennootschap

bericht

type bericht prom. 06/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021021522 bron waalse overheidsdienst Bericht betreffende de indexering van de bedragen vastgesteld in het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling van de verschuldigde rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed
^