Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021010035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021020917 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Cécile DEVOS in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake de aanstelling van de rekenplichtigen van de FOD Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031384 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031438 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203450 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van 11 april 2003 op grond waarvan van certificaten van garantie van oorsprong voor een productie-eenheid van groene elektriciteit kunnen worden afgeleverd aan de controle-instelling "SGS Statutory Services Belgium asbl"

decreet

type decreet prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020933 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting op 21 juni 2019 type decreet prom. 30/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041425 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021031711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie woningcontroleur type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021031867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie rijschoollesgever type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AJ-PR basisallocatie 1CB039 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 - herverdeling bijsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van besluiten van de Vlaamse Regering over strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, steun O&O met kennisintensief karakter, innovatiesteun en steun samenwerkingsverband, wat betreft de terugbetaalbare voorschotten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het agentschap Opgroeien en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021042364 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie amateur literair schrijver

bericht

type bericht prom. 30/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031398 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht tot opheffing van het bericht van 23 oktober 2012 betreffende de publicatie van de analysemethoden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Nationale Referentie Laboratoria
^