Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/02/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, betreffende de verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 02/02/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021040415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 02/02/2021 pub. 14/03/2023 numac 2023030448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de mededeling van persoonsgegevens en informatie die door de politiediensten worden verwerkt in het raam van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de wet op het politieambt, door de politiediensten en tot de rechtstreekse toegang en de rechtstreekse bevraging van de ANG. - Duitse vertaling type wet prom. 02/02/2021 pub. 23/04/2024 numac 2024003252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021020310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de publicatie van normen evenals hun eventuele bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatie-programma's evenals de bekrachtiging of de registratie van normen type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021020314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft aluminium en formaldehyde type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021030422 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een afgevaardigde van de minister van Defensie bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 12/03/2021 numac 2021040696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021200523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de ambtshalve herziening van beslissingen in uitvoering van de wet van 15 juni 2020 betreffende de berekeningswijze van het pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 30/09/2022 numac 2022041955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft aluminium en formaldehyde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 03/11/2022 numac 2022033851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepserkendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 02/02/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijftien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze vijftien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 02/02/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021203150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. 02/02/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040457 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Gezondheid en Bijstand aan Personen tot vaststelling van het maximale aantal RVT-bedden die het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie voor het begrotingsjaar 2021

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040464 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot bepaling van de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren
^