Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020031708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044372 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2019 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2021020055 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2021

arrest

type arrest prom. 11/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020010458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 u tot 6 u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. 11/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020010459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt type arrest prom. 11/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020010460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

decreet

type decreet prom. 11/12/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020044431 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020076 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 11/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021030242 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040140 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing type decreet prom. 11/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021040141 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing type decreet prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040154 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 66 betreffende de toekenning van een vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020031745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning voor vijf jaar van de vzw Vlaamse Ouderenraad als Vlaamse ouderenraad type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de aanvraagprocedures voor toelatingen, beheersovereenkomsten, erfgoedpremies, onderzoekspremies en meerjarenpremieovereenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021010021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan de sociaal-toeristische sector en het Iedereen verdient vakantiefonds tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021010022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan jeugdverblijven tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2021020010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bijkomende opdracht aan het Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, voor de uitwerking van een meerjarige focus op Frankrijk voor de circussector voor de periode 2020-2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021030117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan hostels met exploitatiebeperkingen die voortvloeien uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 05/02/2021 numac 2021030139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/02/2021 numac 2021030146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Facilitair Bedrijf ingevolge de inkanteling van een kantoorgebouw enerzijds en het gecentraliseerd vlootbeheer anderzijds en bijhorende taken naar het agentschap Facilitair Bedrijf type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte van de gewestweg N70 tussen kilometerpunt 30,313 en 32,475 op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021030174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021040067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 18/02/2021 numac 2021040084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040138 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementhoudende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040139 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040153 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing

bericht

type bericht prom. 11/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044343 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

vergunning

type vergunning prom. 11/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016464 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 20-02- tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 2020-2021-0412 type vergunning prom. 11/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016463 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 20-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20202021-0413
^