Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groenestroomcertificaten in 2021 type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044291 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ziekten waarvoor de nationale referentielaboratoria belast zijn met de controle van de kwaliteit van de diagnostische reagentia en tot vaststelling van de procedure voor die controle type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201805 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 06 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201806 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 09/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044312 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2021 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

decreet

type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 van 18 juni 2020 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044299 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044300 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044339 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2020 tot vaststelling van de financierbaarheid van studenten voor het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044342 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 van 24 april 2020 betreffende de organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 van 20 mei 2020 houdende afwijking van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 van 4 juni 2020 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020044345 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 van 11 juni 2020 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020044348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type decreet prom. 09/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020044357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 15 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie type decreet prom. 09/12/2020 pub. 23/08/2021 numac 2021021689 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 12/04/2021 numac 2021030816 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020044358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van diverse besluiten van bijzondere machten van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake het leerplichtonderwijs overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 en tot wijziging van de besluiten van bijzondere machten van de Regering van de Franse Gemeenschap n. 33 van 18 juni 2020 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis en nr. 34 van 18 juni 2020 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19

programmadecreet

type programmadecreet prom. 09/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016433 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Coronaviruscrisis inzake Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, het Fonds Ecureuil, WBE, Gezondheid, Media, Permanente Opvoeding, Studiebeurzen, het Wetenschappelijk Onderzoek en het Leerplichtonderwijs
^