Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Verenigde Naties - Programme of work 2020-2022 of the Protocol on Water and Health type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020044147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, twee- of driewielige voertuigen, vierwielers, systemen, onderdelen, technische eenheden, alsmede reserveonderdelen en uitrusting bestemd voor deze voertuigen type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan "STICHTING AAP " type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020044455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan TRAFFIC Internationaal voor het beheer van het Elephant Trade Information System type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044638 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 68.000 euro aan de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020205517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021030970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016306 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016308 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044219 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de wetenschappelijke jury van het `War Heritage Institute' type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021201777 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021201778 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021201779 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021201780 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 30/04/2021 numac 2021201781 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 41 en 42 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201804 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201803 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020
^