Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020205423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2017 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel Preventie en Veiligheid type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201763 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201764 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201762 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021201766 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/12/2020 pub. 10/05/2021 numac 2021202227 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning

decreet

type decreet prom. 04/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044004 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van artikel 3, 1°, van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis type decreet prom. 04/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044292 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving

beschikking

type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031711 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020031713 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031712 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020031714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044103 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en betreffende het toekennen van bijkomende opdrachten aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 07/12/2020 numac 2020044101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot toekenning van een uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning aan de FOD Justitie voor het tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van de NAVO voor gerechtelijke doeleinden type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de regeling van de meldingsplicht en een progressieve schaal van de administratieve geldboetes type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020016498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van een subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het project Labo Regiovorming type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning, wat betreft het uitstel van de inwerkingtreding ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van een weggedeelte van de gewestweg Vlaamsekaai op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte van de gewestweg N456G tussen kilometerpunt 0,000 en 0,146 op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de CIW type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2021020036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en bepalingen in boek 3 en boek 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021020208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 33, 34 en bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021030237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 27/01/2021 numac 2021040010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de verkorte procedure betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 08/03/2021 numac 2021040568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020031715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 04/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020031716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020
^