Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 25/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/09/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020043393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020015751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, het Financieringsbesluit van 21 december 2012 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020015756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 60 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een definitieve bandingfactor voor het project `Agristo Wielsbeke - solar' type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020031433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over mobiele teams infectieziektebestrijding als tweedelijnsdefensie in een epidemie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een investeringssubsidie voor grote culturele infrastructuur aan Konekt vzw voor het bouwen van De Inclusiehub te Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043556 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het algemeen reglement van de leningen van de VMSW, tot bepaling van de voorwaarden waaronder leningen kunnen worden verstrekt aan sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen voor de tijdelijke opvang van liquiditeitstekorten en tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid

document

type document prom. 25/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031520 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
^